Lietuviškai    English   
Valstybe.com
Prezidento kanceliarija
Seimas
Įstaigos atskaitingos Seimui
Vyriausybė
Institucijos prie Vyriausybės
Europos Parlamento nariai
Ministerijos ir departamentai
Teismai
Prokuratūros
Advokatai
Notarai
Antstoliai
Savivaldybės
Lietuvos ambasados užsienyje
Lietuvos konsulatai užsienyje
Lietuvos garbės konsulai užsienyje
Lietuvos atstovybės tarptautinėse organizacijose
Užsienio šalių ambasados Lietuvoje
Užsienio šalių konsulinės įstaigos Lietuvoje
Tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvai
Ambasados kitose šalyse
Parlamentinės partijos
Asociacijos ir sąjungos
Pasaulio Lietuvių bendruomenės
Elektroninės valdžios paslaugos
Komercinės įmonės, įstaigos, organizacijos
Europos Sąjungos Šalys narės

Slėpti sąrašą
Seimas      Vyriausybė      Ministerijos ir departamentai      Teismai      Savivaldybės      Užsienio šalių ambasados Lietuvoje      
Visas sąrašas
  Valstybės institucijų paieška
Valstybės tarnautojų paieška  
Populiariausios paieškos

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas

<

ĮSTATYMAI

ATPK 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymų dėl administracinės teisės pažeidimų uždaviniai
ATPK 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymai dėl administracinių teisės pažeidimų
ATPK 3 straipsnis. Neteko galios 4 straipsnis. Neteko galios 5 straipsnis. Savivaldybių tarybų įgaliojimai priimti sprendimus ir savivaldybių administracijų direktorių įgaliojimai leisti įsakymus, už kurių pažeidimą numatoma administracinė atsakomybė
ATPK 6 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų prevencija
ATPK 7 straipsnis. Teisėtumo užtikrinimas taikant poveikio priemones už administracinius teisės pažeidimus
ATPK 8 straipsnis. Įstatymų dėl atsakomybės už administracinius teisės pažeidimus galiojimas
ATPK 9 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo sąvoka
ATPK 10 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo padarymas tyčia
ATPK 11 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo padarymas dėl neatsargumo
ATPK 12 straipsnis. Amžius, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė
ATPK 13 straipsnis. Nepilnamečių atsakomybė
ATPK 14 straipsnis. Pareigūnų atsakomybė
ATPK 15 straipsnis. Statutinių valstybės tarnautojų atsakomybė už administracinius teisės pažeidimus
ATPK 16 straipsnis. Užsieniečių atsakomybė
ATPK 17 straipsnis. Būtinasis reikalingumas
ATPK 18 straipsnis. Būtinoji gintis
ATPK 19 straipsnis. Nepakaltinamumas
ATPK 20 straipsnis. Administracinės nuobaudos tikslai
ATPK 21 straipsnis. Administracinių nuobaudų rūšys
ATPK 21(1) straipsnis. Administracinių nuobaudų, taikomų nepilnamečiams, rūšys
ATPK 22 straipsnis. Pagrindinės ir papildomosios administracinės nuobaudos
ATPK 23 straipsnis. Įspėjimas
ATPK 24 straipsnis. Bauda
ATPK 25 straipsnis. Neteko galios 26 straipsnis. Daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas
ATPK 27 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimas
ATPK 28 straipsnis. Neteko galios 29 straipsnis. Administracinis areštas
ATPK 29(1) straipsnis. Nušalinimas nuo darbo (pareigų)
ATPK 30 straipsnis. Nuobaudos už administracinį teisės pažeidimą skyrimo bendrosios taisyklės
ATPK 30(1) straipsnis. Mažesnės nei įstatymo numatyta administracinės nuobaudos skyrimas arba administracinės nuobaudos neskyrimas
ATPK 30(2) straipsnis. Baudos skyrimas
ATPK 31 straipsnis. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą lengvinančios aplinkybės
ATPK 32 straipsnis. Atsakomybę už administracinį teisės pažeidimą sunkinančios aplinkybės
ATPK 33 straipsnis. Administracinių nuobaudų skyrimas, padarius kelis administracinius teisės pažeidimus
ATPK 34 straipsnis. Administracinės nuobaudos terminų skaičiavimas
ATPK 35 straipsnis. Administracinės nuobaudos skyrimo terminai
ATPK 36 straipsnis. Terminas, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda
ATPK 37 straipsnis. Įpareigojimas atlyginti padarytą nuostolį
ATPK 37(1) straipsnis. Įpareigojimas nepilnamečiui atlyginti padarytą nuostolį
ATPK 38 straipsnis. Pareigos, už kurios nevykdymą buvo paskirta administracinė nuobauda, vykdymas
ATPK 39 straipsnis. Neteko galios 40 straipsnis. Neteko galios
ATPK 41 straipsnis. Darbo įstatymų, darbų saugos ir darbo higienos norminių aktų pažeidimas
ATPK 41(1) straipsnis. Nelaimingo atsitikimo darbe nuslėpimas, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos pažeidimas
ATPK 41(2) straipsnis. Kliudymas Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas
ATPK 41(3) straipsnis. Nelegalus darbas
ATPK 41(4) straipsnis. Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas
ATPK 41(5) straipsnis. Darbo laiko apskaitos pažeidimas
ATPK 41(6) straipsnis. Moterų ir vyrų lygių teisių bei lygių galimybių pažeidimas
ATPK 41(7) straipsnis. Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas
ATPK 41(8) straipsnis. Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo pažeidimas
ATPK 41(9) straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“ pažeidimas
ATPK 41(10) straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ pažeidimas
ATPK 41(11) straipsnis. Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ pažeidimas
ATPK 41(12) straipsnis. Neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo buvimas darbo vietose, įmonių, įstaigų, organizacijų patalpose ar teritorijoje darbo metu ar darbui pasibaigus ir tokio darbuotojo nenušalinimas nuo darbo
ATPK 41(13) straipsnis. Lietuvos Respublikos įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimas
ATPK 42 straipsnis. Higienos norminių aktų bei Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pažeidimas
ATPK 42(1) straipsnis. Savivaldybių tarybų sprendimų ir savivaldybių administracijų direktorių įsakymų kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymas ar vykdymas ne laiku
ATPK 42(2) straipsnis. Higienos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių gyventojų radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas
ATPK 42(3) straipsnis. Aplinkos apsaugos norminių ar kitų teisės aktų, reguliuojančių aplinkos radiacinę saugą, nevykdymas ar pažeidimas
ATPK 42(4) straipsnis. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimas
ATPK 43 straipsnis. Kliudymas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 43(1) straipsnis. Kliudymas Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės medicininio audito inspekcijos pareigūnų sprendimų nevykdymas
ATPK 43(2) straipsnis. Tyčinis melagingas pareiškimas apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas
ATPK 43(3) straipsnis. Neteisėtas vertimasis sveikatinimo veikla
ATPK 43(4) straipsnis. Asmens sveikatos priežiūros veikla užsiimančių specialistų pareigų neatlikimas
ATPK 43(5) straipsnis. Radiacinės saugos centro pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas ar kliudymas jiems vykdyti valstybinę radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę
ATPK 43(6) straipsnis. Kliudymas Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės ligonių kasos ir teritorinių ligonių kasų pareigūnų sprendimų nevykdymas
ATPK 43(7) straipsnis. Tyčinis melagingas duomenų apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus (parduotus) kompensuojamuosius vaistus pateikimas
ATPK 43(8) straipsnis. Tyčinis melagingų duomenų apie privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimą pateikimas
ATPK 43(9) straipsnis. Kliudymas Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos tam įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 43(10) straipsnis. Medicinos prietaisų saugą, kokybę, veikimą, eksploatavimą ir pateikimą į rinką reglamentuojančių norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeidimas
ATPK 43(11) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų, taip pat iš žmogaus gautų audinių ir ląstelių pagamintų produktų, skirtų naudoti žmogui, donorystę, įsigijimą, ištyrimą, apdorojimą, konservavimą, laikymą, paskirs
ATPK 43(12) straipsnis. Kliudymas Nacionalinio transplantacijos biuro prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams atlikti teisės aktų nustatytas funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 44 straipsnis. Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų įgijimas ar laikymas nedideliais kiekiais arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas be gydytojo paskyrimo
ATPK 44(1) straipsnis. Neteisėtas vertimasis su vaistais (vaistiniais preparatais) susijusia veikla
ATPK 44(2) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) susijusią veiklą, pažeidimas
ATPK 44(3) straipsnis. Farmacijos praktikos ir veiklos, susijusios su vaistais (vaistiniais preparatais), sąlygų pažeidimas
ATPK 44(4) straipsnis. Vaistų (vaistinių preparatų) reklamos ir informacijos apie juos pažeidimai
ATPK 44(5) straipsnis. Kliudymas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnams ar jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas, taip pat Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Li
ATPK 44(6) straipsnis. Reikalavimų, susijusių su vaistinio preparato rinkodaros teise, pažeidimas
ATPK 45 straipsnis. Savavališkas žemės, miško, vandens telkinių užėmimas bei naudojimas ir vengimas juos grąžinti
ATPK 45(1) straipsnis. Neteko galios 46 straipsnis. Žemės gelmių valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas
ATPK 46(1) straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo nuosavybės teisės pažeidimas
ATPK 47 straipsnis. Riboženklių sunaikinimas
ATPK 48 straipsnis. Geodezinio pagrindo punkto bei markšeiderystės ženklų sunaikinimas
ATPK 49 straipsnis. Gyvūnijos valstybinės nuosavybės teisės pažeidimas
ATPK 50 straipsnis. Smulkusis svetimo turto pagrobimas
ATPK 50(1) straipsnis. Vengimas atlyginti turtinį nuostolį, nusikaltimu arba administraciniu teisės pažeidimu padarytą fiziniams asmenims ar įmonėms, įstaigoms, organizacijoms
ATPK 50(2) straipsnis. Aplaidus valstybinio ar visuomeninio turto saugojimas
ATPK 50(3) straipsnis. Tyčinis turto sunaikinimas ar sužalojimas
ATPK 50(4) straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų sugadinimas, praradimas ar neteisėtas sunaikinimas
ATPK 50(5) straipsnis. Akcininkų, žemės ūkio bendrovių, kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) narių teisių pažeidimas
ATPK 50(6) straipsnis. Kreditorių teisių pažeidimas
ATPK 50(7) straipsnis. Atsisakymas perduoti Nacionalinio dokumentų fondo dokumentus
ATPK 50(8) straipsnis. Neteisėtas augalo veislės, kuriai suteikta teisinė apsauga, dauginamosios medžiagos panaudojimas
ATPK 51 straipsnis. Aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas
ATPK 51(1) straipsnis. Projektinės dokumentacijos, kurioje nenumatytos aplinkos apsaugos priemonės, tvirtinimas
ATPK 51(2) straipsnis. Ūkinės ar kitokios veiklos objektų statyba ar naudojimas pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus
ATPK 51(3) straipsnis. Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų nevykdymas
ATPK 51(4) straipsnis. Aplinkos teršimas pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais
ATPK 51(5) straipsnis. Aplinkos teršimas radioaktyviomis medžiagomis
ATPK 51(6) straipsnis. Aplinkos teršimas nuotekomis
ATPK 51(7) straipsnis. Valstybės gamtos išteklių registrų ir kadastrų nuostatų pažeidimas
ATPK 51(8) straipsnis. Ekologinės informacijos nuslėpimas, nepateikimas arba iškraipymas
ATPK 51(9) straipsnis. Valstybinę aplinkos apsaugos ir miškų kontrolę vykdančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas
ATPK 51(10) straipsnis. Kliudymas vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę arba aplinkos apsaugos pareigūno garbės ir orumo įžeidimas
ATPK 51(11) straipsnis. Neeksploatuojamos transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose
ATPK 51(12) straipsnis. Pakuočių ir (ar) jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas
ATPK 51(13) straipsnis. Specialiųjų žemės, miško, vandens telkinių naudojimo sąlygų pažeidimas arba šių sąlygų neįrašymas arba neteisingas įrašymas į žemės, miško, vandens telkinio nuosavybę patvirtinančius dokumentus
ATPK 51(14) straipsnis. Privalomojo nurodymo neįvykdymas
ATPK 51(15) straipsnis. Nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą nevykdymas
ATPK 51(16) straipsnis. Pramoninių avarijų prevencijos bei likvidavimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 51(17) straipsnis. Nepaklusimas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno reikalavimui sustabdyti transporto priemonę
ATPK 51(18) straipsnis. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas
ATPK 51(19) straipsnis. Alyvų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas
ATPK 51(20) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą, reikalavimų pažeidimas
ATPK 51(21) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių šiltnamio dujų išmetimą į aplinką, šiltnamio dujų apyvartinės taršos leidimų išdavimą ir prekybą jais, pažeidimas
ATPK 51(22) straipsnis. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimų pažeidimas
ATPK 51(23) straipsnis. Atliekų įvežimo ar importo į Lietuvos Respubliką, atliekų išvežimo ar eksporto iš Lietuvos Respublikos ir atliekų vežimo tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją reikalavimų pažeidimai
ATPK 51(24) straipsnis. Apmokestinamųjų gaminių ir jų atliekų tvarkymo reikalavimų nevykdymas
ATPK 51(25) straipsnis. Aplinkosauginio ženklinimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 51(26) straipsnis. Anglies dioksido geologinių saugyklų kompleksų žvalgybos ir anglies dioksido geologinio saugojimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 52 straipsnis. Derlingojo dirvožemio sluoksnio išsaugojimo vykdant žemės kasimo darbus taisyklių pažeidimas
ATPK 52(1) straipsnis. Privalomų priemonių dirvožemiui apsaugoti nevykdymas
ATPK 52(2) straipsnis. Žemės naudojimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 53 straipsnis. Žemės gelmių, jų išteklių apsaugos ir naudojimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 53(1) straipsnis. Lietuvos geologijos tarnybos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 54 straipsnis. Žemės gelmių (geologinio) tyrimo darbų vykdymo taisyklių ar reikalavimų pažeidimas
ATPK 55 straipsnis. Vandens apsaugos reikalavimų pažeidimas
ATPK 56 straipsnis. Jūros aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas
ATPK 56(1) straipsnis. Mažųjų laivų naudojimo vidaus vandenyse tvarkos pažeidimas
ATPK 56(2) straipsnis. Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimas
ATPK 57 straipsnis. Vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti ar nuotekų tvarkymo nustatytų reikalavimų pažeidimas
ATPK 58 straipsnis. Tvenkinio ar užtvenkto ežero naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas
ATPK 58(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2010 m. sausio 5 d. 59 straipsnis. Neteko galios nuo 2006 m. gruodžio 5 d. 60 straipsnis. Neteisėtas miškų žemės naudojimas
ATPK 61 straipsnis. Miškotvarkos projektų sudarymo ir tvirtinimo, miško naudojimo, medienos gabenimo reikalavimų, apvaliosios medienos matavimo, apskaitos ir ženklinimo tvarkos pažeidimas
ATPK 62 straipsnis. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas valstybei nuosavybės teise priklausančioje miško žemėje
ATPK 62(1) straipsnis. Savavališkas medžių ir krūmų kirtimas, naikinimas arba žalojimas privačiuose miškuose
ATPK 62(2) straipsnis. Savavališkai iškirstų medžių ir krūmų, augusių miško žemėje, ištraukimas arba išvežimas (be leidimo)
ATPK 63 straipsnis. Savavališkas miško želdinių ir jaunuolyno naikinimas arba žalojimas
ATPK 64 straipsnis. Miško išteklių naudojimo ir jų atkūrimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 65 straipsnis. Šienaujamų pievų ir ganyklų gadinimas miškų žemėje ir savavališkas šienavimas bei gyvulių ganymas
ATPK 66 straipsnis. Laukinės augalijos išteklių naudojimas pažeidžiant nustatytą tvarką
ATPK 67 straipsnis. Saugomų laukinių augalų ar grybų neteisėtas naudojimas ir į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą įrašytų rūšių augalų ir grybų augaviečių sunaikinimas
ATPK 68 straipsnis. Savavališkas miško paklotės naikinimas, žalojimas ar rinkimas
ATPK 69 straipsnis. Išlaužų, išvartų ir nukirstų medžių pasisavinimas
ATPK 70 straipsnis. Lankymosi miške taisyklių pažeidimas
ATPK 71 straipsnis. Sausinimo griovių, drenažo sistemų ir kitokių miško įrenginių naikinimas arba gadinimas miškų žemėje
ATPK 72 straipsnis. Miškų, žemės ir saugomų teritorijų riboženklių, kvartalinių stulpų ir ženklų, informacinių stendų, priešgaisrinių ir rekreacinių įrenginių gadinimas, naikinimas ar savavališkas perkėlimas
ATPK 73 straipsnis. Neteko galios 74 straipsnis. Skruzdėlynų naikinimas arba žalojimas
ATPK 75 straipsnis. Gamtos paminklų režimo pažeidimas
ATPK 76 straipsnis. Saugomų teritorijų režimo pažeidimas
ATPK 77 straipsnis. Priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas
ATPK 77(1) straipsnis. Miško sanitarinės apsaugos reikalavimų pažeidimas
ATPK 78 straipsnis. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių želdynų ir želdinių ne miškų ūkio paskirties žemėje apsaugą, tvarkymą, želdynų kūrimą, projektavimą, želdinių veisimą, nevykdymas ar pažeidimas
ATPK 78(1) straipsnis. Neteisėtas važiavimas per žolinę dangą, miško paklotę ar vandens telkinių ledu motorinėmis transporto priemonėmis
ATPK 79 straipsnis. Teršiančių medžiagų išmetimo į atmosferą ir kenksmingo fizinio poveikio atmosferos orui normatyvų viršijimas
ATPK 80 straipsnis. Atmosferą teršiančių medžiagų valymo įrenginių eksploatavimo taisyklių
ATPK 81 straipsnis. Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, išleidimas eksploatuoti
ATPK 82 straipsnis. Transporto ir kitų judamų priemonių, viršijančių išmetamų teršiančių medžiagų kiekio ribinius dydžius, eksploatavimas
ATPK 82(1) straipsnis. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo laikinai apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą nevykdymas
ATPK 83 straipsnis. Atmosferos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant atliekas
ATPK 83(1) straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas deginant sausą žolę, nendres, šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas
ATPK 83(2) straipsnis. Durpynų ir durpingų pievų deginimas
ATPK 84 straipsnis. Aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimas gabenant, laikant ir naudojant augalų apsaugos priemones ir kitokius preparatus
ATPK 84(1) straipsnis. Cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) tvarkymo reikalavimų pažeidimas
ATPK 84(2) straipsnis. Fluorintų šiltnamio dujų ir jų preparatų, jų turinčių gaminių ir įrangos tvarkymo reikalavimų pažeidimas
ATPK 84(3) straipsnis. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų išmetimo į aplinką prevencijos ir mažinimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 84(4) straipsnis. Ozono sluoksnį ardančių medžiagų ir jų mišinių naudojimo, importo, eksporto, šių medžiagų ir mišinių turinčių produktų ir įrangos importo, eksporto, tiekimo rinkai reikalavimų pažeidimas
ATPK 85 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, pažeidimas
ATPK 86 straipsnis. Pareigos aplinkai saugoti nevykdymas
ATPK 87 straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjišką žūklę, pažeidimas
ATPK 87(1) straipsnis. Žuvininkystės vandens telkinių naudojimo nuostatų, leidime naudoti žūklės (žvejybos) plotą numatytų sąlygų ir žuvivaisos žuvininkystės vandens telkiniuose nuostatų pažeidimas
ATPK 87(2) straipsnis. Pažeidimai, susiję su integruotos žuvininkystės duomenų sistemos valdymu
ATPK 87(3) straipsnis. Verslinės žvejybos nuostatų pažeidimas
ATPK 87(4) straipsnis. Specialiosios žvejybos nuostatų pažeidimas
ATPK 87(5) straipsnis. Žuvų iškrovimo ir (ar) perkrovimo iš žvejybos laivų uostuose ir (ar) jūrų vandenyse nuostatų pažeidimas
ATPK 87(6) straipsnis. Pirminio žuvininkystės produktų pardavimo ir supirkimo nuostatų pažeidimas
ATPK 87(7) straipsnis. Pažeidimai, susiję su žuvų ir žuvininkystės produktų sandėliavimu, vežimu, perdirbimu, pardavimu ir supirkimu, bei atstovaujančių žuvininkystės produktų gamintojų organizacijų nustatytų gamybos ir prekybos nuostatų pažeidimas
ATPK 87(8) straipsnis. Žuvininkystės kontrolės pareigūno duotame privalomajame nurodyme nustatytų reikalavimų neįvykdymas
ATPK 87(9) straipsnis. Kliudymas žuvininkystės kontrolės pareigūnui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 88 straipsnis. Neteisėtas laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas ir disponavimas jais
ATPK 89 straipsnis. Gyvūnų gyvenamosios aplinkos, dauginimosi sąlygų ir migracijos kelių apsaugos reikalavimų pažeidimas
ATPK 89(1) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimą, reikalavimų pažeidimas
ATPK 89(2) straipsnis. Riboto naudojimo genetiškai modifikuotų mikroorganizmų nustatytų naudojimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 90 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais
ATPK 91 straipsnis. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ar Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimas
ATPK 91(1) straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas
ATPK 91(2) straipsnis. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir Valstybinės kalbos inspekcijos pareigūnų nurodymų nevykdymas
ATPK 91(3) straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas atliekant tarnybines pareigas
ATPK 91(4) straipsnis. Valstybinės kalbos nevartojimas raštvedyboje ir susirašinėjant šalies viduje
ATPK 91(5) straipsnis. Dokumentų pateikimas nevalstybine kalba
ATPK 91(6) straipsnis. Televizijos ir radijo laidų, televizijos, kino ir videofilmų nevertimas į valstybinę kalbą
ATPK 91(7) straipsnis. Autentiškų ir oficialių Lietuvos vietovardžių formų nevartojimas
ATPK 91(8) straipsnis. Dokumentų išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimas
ATPK 92 straipsnis. Neteko galios 93 straipsnis. Neteko galios 94 straipsnis. Branduolinės saugos ir branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais radiacinės saugos norminių ar kitų teisės aktų nevykdymas ar pažeid
ATPK 93 straipsnis. Neteko galios
ATPK 94 straipsnis. Atominės (branduolinės) energetikos saugos normų ar taisyklių arba darbų saugos taisyklių, normų ar instrukcijų pažeidimas atominės energetikos objektuose
ATPK 94(1) straipsnis. Kliudymas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 95 straipsnis. Neteko galios
ATPK 96 straipsnis. Neteko galios
ATPK 97 straipsnis. Neteko galios
ATPK 98 straipsnis. Dujų naudojimo normų pažeidimas
ATPK 99 straipsnis. Dujų vamzdynų ir jų įrengimų sugadinimas
ATPK 99(1) straipsnis. Savavališkas prisijungimas prie dujų, elektros ar šilumos energijos tiekimo sistemų
ATPK 99(2) straipsnis. Energetikos (elektros, šilumos ar dujų) įrenginių įrengimo, eksploatavimo ir saugos norminių aktų pažeidimas
ATPK 99(3) straipsnis. Energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo ir vartojimo tvarkos pažeidimas
ATPK 99(4) straipsnis. Kliudymas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas
ATPK 99(5) straipsnis. Elektros arba šilumos tinklų apsaugos taisyklių pažeidimas
ATPK 99(6) straipsnis. Energijos išteklių ir energijos bei šalto vandens tiekėjų duomenų apie įmonės ūkinę finansinę veiklą nepateikimas ir žinomai klaidingų duomenų pateikimas
ATPK 99(7) straipsnis. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų pažeidimas arba jų nevykdymas ir jos nurodymų nevykdymas
ATPK 99(8) straipsnis. Įmonių, įpareigotų kaupti bei tvarkyti naftos produktų ir (ar) naftos valstybės atsargas, valstybės atsargų nesukaupimas ar netinkamos kokybės valstybės atsargų sukaupimas
ATPK 99(9) straipsnis. Vandens tiekimo ir nuotekų vamzdynų bei jų įrenginių ir vandens apskaitos mazgų ar jų dalių eksploatavimo pažeidimas
ATPK 99(10) straipsnis. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo tvarkos pažeidimas
ATPK 100 straipsnis. Privačios nuosavybės teise priklausančios, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymas taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį
ATPK 101 straipsnis. Savavališkas nukrypimas nuo žemėtvarkos projekto
ATPK 102 straipsnis. Neteko galios
ATPK 103 straipsnis. Žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlių nuganymas, laukuose esančio nuimto žemės ūkio kultūrų derliaus sugadinimas arba sunaikinimas, želdinių sužalojimas
ATPK 104 straipsnis. Važiavimas per žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių pasėlius ar želdinius
ATPK 105 straipsnis. Kovos su augalų karantininiais kenkėjais, ligomis ir piktžolėmis taisyklių
ATPK 106 straipsnis. Draudžiamų augalinės kilmės prekių be leidimo, karantininio patikrinimo ir atitinkamo apdorojimo įvežimas bei platinimas
ATPK 106(1) straipsnis. Neteko galios
ATPK 107 straipsnis. Žemės savininkų arba kitų žemės naudotojų nesiėmimas kovos su piktžolėmis, augalų kenkėjais ir ligomis priemonių
ATPK 107(1) straipsnis. Nesiėmimas narkotikų turinčių pasėlių apsaugos užtikrinimo priemonių
ATPK 107(2) straipsnis. Neteisėtas opijinių aguonų, kanapių ar kokamedžių auginimas
ATPK 107(3) straipsnis. Augalų apsaugos priemonių saugojimo, pervežimo, naudojimo ir nukenksminimo taisyklių pažeidimas
ATPK 107(4) straipsnis. Neteko galios
ATPK 108 straipsnis. Žemės ūkio mašinų techninio eksploatavimo, saugos darbe, registravimo ir valstybinių techninių apžiūrų taisyklių pažeidimas
ATPK 109 straipsnis. Veterinarijos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių veterinarijos reikalavimus, pažeidimas
ATPK 109(1) straipsnis. Gyvulių veislininkystės norminių aktų pažeidimas
ATPK 110 straipsnis. Gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių ir Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo
ATPK 110(1) straipsnis. Žemės ūkio produktų gamybos, perdirbimo ar tiekimo į rinką, duomenų teikimo ir apskaitos tvarkos pažeidimai
ATPK 111 straipsnis. Bendrųjų geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimų pažeidimas
ATPK 112 straipsnis. Naudojimosi geležinkelių transporto priemonėmis taisyklių pažeidimas
ATPK 112(1) straipsnis. Geležinkelių transporto eismo saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimas
ATPK 112(2) straipsnis. Nustatytos geležinkelių transporto eismo įvykių tyrimo tvarkos pažeidimas
ATPK 112(3) straipsnis. Mokymo pajėgumų teikimo geležinkelio įmonėms (vežėjams) taisyklių pažeidimas
ATPK 112(4) straipsnis. Geležinkelių transporto struktūrinių posistemių ir geležinkelių riedmenų naudojimas neturint leidimo
ATPK 112(5) straipsnis. Geležinkelių riedmenų valdymas, kai tai daro (yra atsakingi už valdymą) neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, arba neturintys teisės juos valdyti asmenys
ATPK 112(6) straipsnis. Geležinkelių riedmenų naudojimas neatlikus privalomos techninės periodinės priežiūros ar remonto
ATPK 112(7) straipsnis. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro nuostatų pažeidimas
ATPK 112(8) straipsnis. Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro nuostatų pažeidimas
ATPK 113 straipsnis. Skrydžių saugos pažeidimas aerodromo apsaugos zonoje
ATPK 114 straipsnis. Pavojingų medžiagų ar daiktų vežimo orlaiviais taisyklių pažeidimas
ATPK 115 straipsnis. Elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimas
ATPK 115(1) straipsnis. Kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisyklių pažeidimas atsisakymo juos vežti oro transportu ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atvejais
ATPK 115(2) straipsnis. Keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę ir teisės į kompensaciją arba vežimą kitu maršrutu taisyklių pažeidimas
ATPK 115(3) straipsnis. Neįgalių asmenų ir ribotos judėsenos asmenų apsaugos ir pagalbos jiems teikimo taisyklių keliaujant oro transportu (oru) pažeidimas
ATPK 116 straipsnis. Orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimas
ATPK 116(1) straipsnis. Oro erdvės naudojimo ir skrydžių taisyklių pažeidimas
ATPK 116(2) straipsnis. Aerodromo naudojimo ir priežiūros taisyklių pažeidimas
ATPK 116(3) straipsnis. Ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių ribojimo taisyklių pažeidimas
ATPK 116(4) straipsnis. Kliudymas Civilinės aviacijos administracijos pareigūnams atlikti pavestas pareigas ar jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 117 straipsnis. Uosto laivybos ir Uosto naudojimo taisyklių pažeidimas
ATPK 117(1) straipsnis. Kliudymas uosto kapitonui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 117(2) straipsnis. Saugios laivybos jūroje reikalavimų pažeidimas
ATPK 117(3) straipsnis. Kliudymas inspektoriui, atliekančiam valstybinę laivų kontrolę uoste ar vėliavos valstybinę kontrolę, atlikti pavestas pareigas ar jo teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 117(4 )straipsnis. Laivų ir uosto įrenginių apsaugos reikalavimų pažeidimas
ATPK 118 straipsnis. Rūkymas jūrų laivuose nenustatytose vietose
ATPK 119 straipsnis. Vidaus vandenų laivybos taisyklėse nustatytų saugumo reikalavimų pažeidimas
ATPK 119(1) straipsnis. Laivybos taisyklių pažeidimas, sukėlęs lengvą kūno sužalojimą arba nulėmęs vidaus vandenų transporto priemonių ar kitokio turto sugadinimą
ATPK 119(2) straipsnis. Kliudymas Valstybinės vidaus vandenų laivybos inspekcijos pareigūnui atlikti jam pavestas pareigas arba jo teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 119(3) straipsnis. Nepaklusimas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūno reikalavimui sustabdyti vandens transporto priemonę
ATPK 120 straipsnis. Rūkymas vidaus vandenų transporto priemonėse nenustatytose vietose
ATPK 121 straipsnis. Geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų ir oro transporto priešgaisrinės apsaugos taisyklių pažeidimas
ATPK 122 straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių, vidaus vandenų uostų ir vidaus vandenų prieplaukų registravimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimas
ATPK 122(1) straipsnis. Vidaus vandenų transporto priemonių laikymas nenustatytose vietose
ATPK 123 straipsnis. Transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimas
ATPK 124 straipsnis. Nustatyto greičio viršijimas
ATPK 124(1) straipsnis. Kelio ženklų reikalavimų nesilaikymas, žmonių vežimo ir Kelių eismo taisyklių pažeidimas
ATPK 124(2) straipsnis. Pavojingas ir chuliganiškas vairavimas
ATPK 124(3) straipsnis. Neteko galios nuo 2008 m. sausio 1 d.
ATPK 124(4) straipsnis. Savavališkas transporto priemonių važiuoklės užblokavimo įtaiso nuėmimas
ATPK 125 straipsnis. Važiavimo per geležinkelio pervažas taisyklių pažeidimas
ATPK 126 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
ATPK 127 straipsnis. Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs nežymų sveikatos sutrikdymą arba nulėmęs turto sugadinimą
ATPK 128 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti
ATPK 129 straipsnis. Transporto priemonių vairavimas neblaivių ar apsvaigusių nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenų, neturinčių teisės vairuoti
ATPK 130 straipsnis. Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę arba pasitraukimas iš eismo įvykio vietos
ATPK 130(1) straipsnis. Neteko galios
ATPK 130(2) straipsnis. Pakartotinis transporto priemonių vairavimas, esant vairuotojams neblaiviems arba apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
ATPK 131 straipsnis. Pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytas Kelių eismo taisyklių pažeidimas
ATPK 132 straipsnis. Leidimas važiuoti gedimų turinčia transporto priemone ar pažeidžiant kitas taisykles
ATPK 132(1) straipsnis. Transporto priemonių važiavimo ar stovėjimo gyvenamosiose zonose ir kiemuose tvarkos pažeidimas
ATPK 133 straipsnis. Leidimas vairuoti transporto priemones neblaiviems arba apsvaigusiems vairuotojams, taip pat asmenims, neturintiems teisės vairuoti
ATPK 133(1) straipsnis. Transporto priemonės savininko (valdytojo) pareigų, nustatytų Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, neatlikimas
ATPK 134 straipsnis. Naudojimosi saugos diržais, taip pat motociklininko šalmais tvarkos pažeidimas
ATPK 134(1) straipsnis. Specialiųjų transporto priemonių su neteisėtai įjungtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiaisiais garso signalais vairavimas
ATPK 135 straipsnis. Neteko galios
ATPK 136 straipsnis. Pavojingų medžiagų ir daiktų vežimo geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų, automobilių ir elektros transportu taisyklių pažeidimas
ATPK 136(1) straipsnis. Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto nepaskyrimas arba nepranešimas apie šio specialisto paskyrimą, veiklos, susijusios su pavojingų krovinių vežimu, jų pakrovimu ir (ar) iškrovimu bei laikinuoju sandėliavimu, ataskaitų nep
ATPK 136(2) straipsnis. Pavojingų krovinių vežimo kelių transportu reikalavimų pažeidimas
ATPK 137 straipsnis. Naudojimosi automobilių ir elektros transportu tvarkos pažeidimas
ATPK 137(1) straipsnis. Kliudymas Valstybinės kelių transporto inspekcijos ar transporto kontrolės pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 137(2) straipsnis. Kelių transporto priemonių valstybinių techninių apžiūrų atlikimo reikalavimų nesilaikymas
ATPK 137(3) straipsnis. Nesilaikymas nustatytų reikalavimų transporto priemonių vairuotojams ir techninių apžiūrų centrų kontrolieriams ir ekspertams rengti
ATPK 138 straipsnis. Važiavimas be bilieto ir didesnio, negu nustatyta, rankinio bagažo vežimas geležinkelių transportu
ATPK 138(1) straipsnis. Geležinkelių transporto kontrolės pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas arba kliudymas jiems atlikti savo pareigas
ATPK 139 straipsnis. Aviacijos saugumo reikalavimų pažeidimas
ATPK 140 straipsnis. Plaukimas be bilieto ir bagažo daugiau negu nustatyta vežimas jūrų transportu
ATPK 141 straipsnis. Plaukimas be bilieto ir didesnio negu nustatyta rankinio bagažo vežimas vidaus vandenų transporto priemonėse
ATPK 142 straipsnis. Važiavimas be bilieto, keleivių be bilieto ir neapmokėto bagažo vežimas keleiviniu automobiliu ir elektros transportu arba atsisakymas sumokėti už važiavimą taksi
ATPK 142(1) straipsnis. Autobusų stočių, paviljonų ir stotelių eksploatavimo tvarkos pažeidimas
ATPK 142(2) straipsnis. Keleivių vežimo keleiviniu kelių transportu taisyklių pažeidimas
ATPK 142(3) straipsnis. Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais-taksi taisyklių pažeidimas
ATPK 142(4) straipsnis. Krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais taisyklių pažeidimas
ATPK 142(5) straipsnis. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos vairavimo be pertraukos trukmės arba kasdienio vairavimo trukmės viršijimas
ATPK 142(6) straipsnis. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatytos kasdienio poilsio trukmės pažeidimas
ATPK 142(7) straipsnis. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) nustatyto vairavimo laiko viršijimas
ATPK 142(8) straipsnis. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais su neįrengtu, neveikiančiu ar neatitinkančiu nustatytų reikalavimų tachografu, šio prietaiso rodmenų ir registracijos lapų arba vair
ATPK 142(9) straipsnis. Kelių transporto priemonių, vežančių keleivius ar krovinius vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais, ekipažams (vairuotojams) privalomų tachografo registracijos lapų ir (ar) duomenų, perkeltų iš skaitmeninio tachografo ir (ar) vai
ATPK 142(10) straipsnis. Keleivių ar krovinių vežimas kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais be greičio ribojimo prietaiso, su neveikiančiu ar išjungtu greičio ribojimo prietaisu
ATPK 143 straipsnis. Krovinių saugumą geležinkelių, jūrų, vidaus vandenų ir automobilių transporte užtikrinančių taisyklių pažeidimas
ATPK 144 straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 145 straipsnis. Automobilių kelių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas, sunkiasvorių ir didelių matmenų krovinių vežimas be leidimo
ATPK 145(1) straipsnis. Darbų automobilių keliuose vykdymo, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros bei kitų eismo saugumo reikalavimų pažeidimas
ATPK 146 straipsnis. Automobilių kelių juostos ir kelių sanitarinės apsaugos zonos priežiūros taisyklių ir naudojimo sąlygų pažeidimas
ATPK 147 straipsnis. Žemės naudotojų padarytas Kelių priežiūros taisyklių pažeidimas
ATPK 148 straipsnis. Neteko galios
ATPK 148(1) straipsnis. Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokesčio nesumokėjimas
ATPK 149 straipsnis. Kelių priežiūros taisyklių pažeidimas
ATPK 150 straipsnis. Magistralinių vamzdynų apsaugos taisyklių pažeidimas
ATPK 151 straipsnis. Neteko galios
ATPK 152 straipsnis. Aparatūros ir įrenginių naudojimo sąlygų pažeidimas
ATPK 152(1) straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos nurodymų pašalinti radijo trikdžius arba sumažinti jų lygį nevykdymas
ATPK 152(2) straipsnis. Neteko galios nuo 2004 m. gegužės 1 d.
ATPK 152(3) straipsnis. Elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir skyrimo taisyklių pažeidimas
ATPK 152(4) straipsnis. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento sąlygų pažeidimas
ATPK 152(5) straipsnis. Teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla suteikimo tvarkos arba šios veiklos sąlygų pažeidimas
ATPK 152(6) straipsnis. Neteko galios nuo 2004 m. gegužės 1 d.
ATPK 152(7) straipsnis. Neteko galios nuo 2004 m. gegužės 1 d.
ATPK 152(8) straipsnis. Pramonės, medicinos, mokslo reikmėms naudojamų įrenginių naudojimo taisyklių pažeidimas
ATPK 152(9) straipsnis. Neteko galios nuo 2004 m. gegužės 1 d.
ATPK 152(10) straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytų privalomų standartų, specifikacijų ar rekomendacijų techninių reikalavimų nesilaikymas
ATPK 152(11) straipsnis. Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento sąlygų pažeidimas
ATPK 152(12) straipsnis. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos privalomų nurodymų, užduočių ar užsakymų nevykdymas
ATPK 152(13) straipsnis. Draudimo siųsti arba perduoti netikrus arba klaidinančius nelaimės, skubos, saugumo ar identifikacijos signalus, nevykdymas
ATPK 152(14) straipsnis. Gamintojo nustatytų priemonių, naudojamų galiniam įrenginiui identifikuoti viešajame judriojo telefono ryšio tinkle, keitimas be gamintojo sutikimo, vertimasis komercine veikla, susijusia su gamintojo nustatytų priemonių, naudojam
ATPK 153 straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 153(1) straipsnis. Elektroninių ryšių tinklo gadinimas ar savavališkas prisijungimas prie tinklo arba galinių įrenginių, kurie trukdo elektroninių ryšių tinklodarbui, savavališkas prisijungimas
ATPK 153(2) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 153(3) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 153(4) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 153(5) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 153(6) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 153(7) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 153(8 )straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 153(9) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 153(10) straipsnis. Dekoderių, kitų dekoduojančių įrenginių ar programinės įrangos, kurie suteiktų galimybę neteisėtai gauti prieigą prie apsaugotųjų paslaugų, paprastai teikiamų už mokestį, gaminimas, laikymas, naudojimas, importavimas, eksportavima
ATPK 154 straipsnis. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, naudojimo ir apsaugos sąlygų ir taisyklių pažeidimas
ATPK 154(1) straipsnis. Kliudymas Ryšių reguliavimo tarnybos pareigūnams vykdyti savo funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 154(2) straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos teisėtų nurodymų pateikti informaciją nevykdymas arba tikrovės neatitinkančios informacijos pateikimas
ATPK 154(3) straipsnis. Pašto paslaugų teikimas neturint leidimo, pasiuntinių paslaugų teikimas nepranešus apie pasiuntinių paslaugų teikimo pradžią
ATPK 154(4) straipsnis. Leidimų teikti pašto paslaugas sąlygų pažeidimas, pašto paslaugų teikimo taisyklių pažeidimas, kitų pašto paslaugų teikimui taikomų reikalavimų nesilaikymas
ATPK 154(5) straipsnis. Pašto paslaugų teikimas nesilaikant rezervuotosioms pašto paslaugoms Pašto įstatymo nustatytų kainų reikalavimų
ATPK 154(6) straipsnis. Universaliųjų pašto paslaugų teikėjams nustatytų didžiausių tarifų pažeidimas
ATPK 154(7) straipsnis. Universaliųjų pašto paslaugų teikimo sąnaudų apskaitos tvarkos ir sąlygų pažeidimas
ATPK 154(8) straipsnis. Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo viešojo pašto tinklo charakteristikų, universaliųjų pašto paslaugų kokybės reikalavimų, universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisyklių, kitų universaliųjų pašto paslaugų teikėjui taikomų reikala
ATPK 154(9) straipsnis. Bendrųjų pasiuntinių paslaugų teikimo sąlygų pažeidimas ir (ar) kitų pasiuntinių paslaugų teikimui taikomų reikalavimų nesilaikymas
ATPK 154(10 )straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų, priimtų išnagrinėjus ginčus dėl pašto ir (ar) pasiuntinių paslaugų teikimo, nevykdymas
ATPK 155 straipsnis. Tyčinis telefono automato ar jo kabinos gadinimas
ATPK 156 straipsnis. Piliečių teisės gauti valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis pažeidimas
ATPK 157 straipsnis. Gyvenamųjų namų ir gyvenamųjų patalpų apgyvendinimo terminų nesilaikymas
ATPK 158 straipsnis. Gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pažeidimas
ATPK 158(1) straipsnis. Statinio statyba pažeidžiant statinio projekto sprendinius
ATPK 159 straipsnis. Statinio, išskyrus nesudėtingą statinį, statyba (griovimas), rekonstravimas ar kapitalinis remontas neturint Statybos įstatymo nustatyta tvarka gauto statybos leidimo
ATPK 159(1) straipsnis. Statybos darbų atlikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus
ATPK 159(2) straipsnis. Nesudėtingo statinio statyba (griovimas), rekonstravimas ar kapitalinis remontas neturint normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodyto dokumento, kai statybos leidimas neprivalomas, arba savavališkas statinio prijung
ATPK 160 straipsnis. Savavališkas kasinėjimas bendrojo naudojimo teritorijoje ir teritorijos nesutvarkymas baigus darbus
ATPK 160(1) straipsnis. Gatvių, jų statinių ir įrenginių sugadinimas
ATPK 160(2) straipsnis. Darbų gatvėse vykdymo, techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir priežiūros bei kitų eismo saugumo reikalavimų pažeidimas
ATPK 161 straipsnis. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas
ATPK 161(1) straipsnis. Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas
ATPK 162 straipsnis. Miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių želdinių apsaugos taisyklių pažeidimas
ATPK 162(1) straipsnis. Kapinių tvarkymo taisyklių pažeidimas
ATPK 163 straipsnis. Mažmeninės prekybos taisyklių pažeidimas
ATPK 163(1) straipsnis. Pirkėjų ir klientų apgaudinėjimas
ATPK 163(2) straipsnis. Akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką
ATPK 163(3) straipsnis. Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų
ATPK 163(4) straipsnis. Kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimas
ATPK 163(5) straipsnis. Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas
ATPK 163(6) straipsnis. Kasos kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas likvidavimas
ATPK 163(7) straipsnis. Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje bei kasos operacijų atlikimo vietoje arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje bei kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatiti
ATPK 163(8) straipsnis. Kasos aparatus aptarnaujančios įmonės specialisto atliktas neteisėtas kasos aparatų sumuojančių skaitiklių rodmenų sumažinimas
ATPK 163(9) straipsnis. Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių pažeidimas
ATPK 163(10) straipsnis. Kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų arba kasos žurnalų neišsaugojimas
ATPK 163(11) straipsnis. Prekių (krovinio) gabenimas be dokumentų
ATPK 163(12) straipsnis. Kasos aparatus aptarnaujančios įmonės darbuotojų padarytas elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimas
ATPK 163(13) straipsnis. Prekių, nepaženklintų teisės aktų nustatyta tvarka, pardavimas vidaus rinkoje, taip pat neteisingos informacijos apie prekę pateikimas
ATPK 163(14) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių gyvulių įkainojimą pagal skerdenų masę ir kokybę bei skerdenų paruošimą, reikalavimų pažeidimas
ATPK 164 straipsnis. Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimas
ATPK 165 straipsnis. Prekybos ginklais ir šaudmenimis tvarkos pažeidimas
ATPK 165(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 165(2) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 165(3) straipsnis. Prekybos antikvarinėmis kultūros vertybėmis taisyklių pažeidimas Prekybos antikvarinėmis kultūros vertybėmis taisyklių pažeidimas – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų
ATPK 166 straipsnis. Prekybos turgavietėse taisyklių pažeidimas
ATPK 167 straipsnis. Prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas
ATPK 167(1) straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių importo, eksporto, gabenimo tranzitu, įvežimo, išvežimo, laikymo, pardavimo, sunaikinimo, apskaitos nustatytos tvarkos pažeidimas
ATPK 167(2) straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių, kurių importas, eksportas, gabenimas tranzitu, pardavimas ar naudojimas yra apribotas ar uždraustas, importas, eksportas, gabenimas tranzitu, pardavimas ar naudojimas
ATPK 167(3) straipsnis. Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų sprogmenų apyvartos reikalavimų pažeidimas
ATPK 168 straipsnis. Neteko galios
ATPK 169 straipsnis. Prekybos transporto priemonėmis tvarkos pažeidimas
ATPK 170 straipsnis. Operacijų užsienio valiuta tvarkos pažeidimas
ATPK 171 straipsnis. Prekybos naftos produktais licencijose nustatytos tvarkos pažeidimas
ATPK 171(1) straipsnis. Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo ir prekybos taisyklių pažeidimas
ATPK 171(2) straipsnis. Biokuro, naftos produktų gabenimo ir laikymo taisyklių pažeidimas
ATPK 171(3) straipsnis. Viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas
ATPK 171(4) straipsnis. Akcizo mokesčiu neapmokestinamų suskystintų dujų panaudojimas kaip transporto priemonės kuro
ATPK 171(5) straipsnis. Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas, laikymas, pardavimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką
ATPK 172 straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas
ATPK 172(1) straipsnis. Ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimas bei mokesčių vengimas
ATPK 172(2) straipsnis. Juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentų ir registro duomenų pateikimo juridinių asmenų registrui tvarkos pažeidimas
ATPK 172(3) straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovų ir kitų pareigūnų nurodymų nevykdymas
ATPK 172(4) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių kredito įstaigų veiklą, pažeidimas ir trukdymas atlikti kredito įstaigų priežiūrą
ATPK 172(5) straipsnis. Įmonių registravimo tvarkos pažeidimas
ATPK 172(6) straipsnis. Neteisėtas įmonių registro duomenų naudojimas
ATPK 172(7) straipsnis. Neteisėtas banko paslapties atskleidimas
ATPK 172(8) straipsnis. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos ir jos administracijos valstybės tarnautojų nurodymų nevykdymas
ATPK 172(9) straipsnis. Mokesčio mokėtojo registravimo duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas
ATPK 172(10) straipsnis. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų brangiam turtui įsigyti arba kitų įsigytų bei perleidžiamų lėšų deklaravimo ir Lietuvos Respublikos gyventojų turto ir pajamų deklaravimo tvarkos pažeidimas
ATPK 172(11) straipsnis. Komercinės ar ūkinės veiklos vykdymas neteisėtai naudojantis įmonės vardu
ATPK 172(12) straipsnis. Neteisėtas slaptos informacijos apie mokesčio mokėtoją paskleidimas
ATPK 172(13) straipsnis. Biudžeto asignavimų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos pažeidimas
ATPK 172(14) straipsnis. Pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas
ATPK 172(15) straipsnis. Kliudymas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnams atlikti pareigas
ATPK 172(16) straipsnis. Žinių apie išmokėtas ūkio subjektams bei fiziniams asmenims sumas pateikimo valstybinėms mokesčių inspekcijoms tvarkos pažeidimas
ATPK 172(17) straipsnis. Skolininkų, kuriems buvo perskolintos valstybės vardu gautos paskolos, arba skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, neteisingos informacijos pateikimas, jos nepateikimas ar pavėluotas pateikimas arba atli
ATPK 172(18) straipsnis. Nepranešimas apie koncentraciją
ATPK 172(19) straipsnis. Žemės ūkio produkcijos supirkimo ir atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas
ATPK 172(20) straipsnis. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos, taip pat paskolų, suteikiamų užsienio ūkio subjektams, neįregistravimas Lietuvos banke
ATPK 172(21) straipsnis. Atsiskaitymų už perdirbtą žemės ūkio produkciją ir maisto produktus tvarkos pažeidimas
ATPK 172(22) straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių draudimo ar perdraudimo veiklą, draudimo ar perdraudimo tarpininkavimo veiklą, pažeidimas
ATPK 172(23) straipsnis. Nesiėmimas priemonių spręsti įmonių įstatinio kapitalo sumažinimo klausimą
ATPK 172(24) straipsnis. Neteko galios
ATPK 172(25) straipsnis. Neteisėta lobistinė veikla
ATPK 172(26) straipsnis. Teisės aktais nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją nepateikimas
ATPK 172(27 )straipsnis. Privalomos informacijos nenurodymas juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo ar atstovybės dokumentuose, kurie yra naudojami turint santykių su kitais subjektais, ir inte
ATPK 173 straipsnis. Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla
ATPK 173(1) straipsnis. Apskaitos taisyklių pažeidimas
ATPK 173(2) straipsnis. Statistinių duomenų pateikimo tvarkos pažeidimas
ATPK 173(3) straipsnis. Prekių pardavimas be dokumentų ir dokumentų suklastojimas
ATPK 173(4) straipsnis. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos nutarimų ar nurodymų nevykdymas
ATPK 173(5) straipsnis. Vertybinių popierių emisiją, apskaitą ar apyvartą reguliuojančių teisės aktų pažeidimas
ATPK 173(6) straipsnis. Netikrų banderolių prekėms ar kitų specialių ženklų gaminimas, realizavimas, naudojimas
ATPK 173(7) straipsnis. Skolintų lėšų įmonėse kaupimo tvarkos pažeidimas
ATPK 173(8) straipsnis. Neteko galios
ATPK 173(9) straipsnis. Atsiskaitymų tvarkos pažeidimas
ATPK 173(10) straipsnis. Prekybos maklerio (brokerio) dienyno tvarkymo pažeidimas
ATPK 173(11) straipsnis. Gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimas
ATPK 173(12) straipsnis. Alkoholio produktų bei tabako gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas
ATPK 173(13) straipsnis. Neteisėtas tarpininkavimas įdarbinant užsienyje
ATPK 173(14) straipsnis. Pensijų asociacijų, pensijų fondų valdymo įmonių, pensijų turto depozitoriumų veiklos tvarkos pažeidimas
ATPK 173(15) straipsnis. Nepagrįstos ar neteisingos auditoriaus išvados pateikimas
ATPK 173(16) straipsnis. Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždaro tipo investicinių bendrovių, valdymo įmonių, kontroliuojančiųjų investicinių bendrovių ar investicinių akcinių bendrovių veiklos tvarkos pažeidimas
ATPK 173(17) straipsnis. Oficialių statistinių duomenų naudojimo ir platinimo tvarkos pažeidimas
ATPK 173(18) straipsnis. Azartinių lošimų organizavimo tvarkos arba lošimo reglamento pažeidimas
ATPK 173(19) straipsnis. Reikalavimų leidiniams ir jų privalomųjų egzempliorių siuntimo bibliotekoms tvarkos pažeidimas
ATPK 173(20) straipsnis. Į euro monetas panašių medalių ir žetonų gamybos ir pardavimo bei jų importo ir platinimo pardavimo ar kitais komerciniais tikslais tvarkos pažeidimas
ATPK 173(21) straipsnis. Įtariamų, kad gali būti padirbti, euro banknotų ir monetų neišėmimas iš apyvartos
ATPK 174 straipsnis. Nedidelis chuliganizmas
ATPK 175 straipsnis. Nepilnamečių padarytas chuliganizmas
ATPK 175(1) straipsnis. Neteko galios
ATPK 176 straipsnis. Neteisėtas šaudymas iš ginklo
ATPK 176(1) straipsnis. Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas
ATPK 177 straipsnis. Naminės degtinės, brogos arba kitų namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas
ATPK 177(1) straipsnis. Namų gamybos alkoholinių gėrimų pardavimas ar kitoks realizavimas
ATPK 177(2) straipsnis. Nedenatūruoto etilo alkoholio, denatūruoto etilo alkoholio, techninio etilo alkoholio ir jų skiedinių (mišinių) gaminimas, laikymas, gabenimas, pardavimas ar kitoks realizavimas neturint leidimo
ATPK 178 straipsnis. Alkoholinių gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba girto pasirodymas viešosiose vietose
ATPK 178(1) straipsnis. Asmenų iki aštuoniolikos metų alkoholinių gėrimų vartojimas ar jų turėjimas
ATPK 179 straipsnis. Neteko galios
ATPK 180 straipsnis. Alkoholinių gėrimų nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui, nepilnamečio nugirdymas
ATPK 181 straipsnis. Tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams
ATPK 181(1) straipsnis. Vaiko globėjo (rūpintojo) pareigų nevykdymas arba vykdymas priešingai vaiko interesams
ATPK 181(2) straipsnis. Melagingos informacijos suteikimas, kliudymas vaikui nustatyti globą (rūpybą) ir informacijos nepranešimas
ATPK 181(3) straipsnis. Vaiko teisių pažeidimas
ATPK 182 straipsnis. Lindynių laikymas
ATPK 182(1) straipsnis. Vertimasis prostitucija ar atlygintinis naudojimasis prostitucijos paslaugomis
ATPK 183 straipsnis. Viešosios rimties trikdymas
ATPK 184 straipsnis. Azartiniai lošimai ir būrimas
ATPK 185 straipsnis. Taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose, pažeidimas
ATPK 185(1) straipsnis. Rūkymas vietose, kuriose draudžiama tai daryti
ATPK 185(2) straipsnis. Prekybos tabako gaminiais pažeidimas
ATPK 185(3) straipsnis. Kliudymas Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnams atlikti pareigas ar jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 185(4) straipsnis. Tabako gaminių nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiui
ATPK 185(5) straipsnis. Cigarų ir pypkių klubų steigimo tvarkos ir sąlygų aprašo pažeidimas
ATPK 186 straipsnis. Žinomai melagingas specialiųjų tarnybų iškvietimas
ATPK 186(1) straipsnis. Nepagarba teismui (teismo negerbimas)
ATPK 186(2) straipsnis. Antstolio garbės ir orumo įžeidimas
ATPK 186(3) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. sausio 1 d.
ATPK 186(4) straipsnis. Draudimo naudoti technines priemones teismo posėdžio metu pažeidimas
ATPK 186(5) straipsnis. Nepranešimas apie neteisėtu būdu įgyto turto ar pajamų legalizavimą
ATPK 186(6) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. sausio 1 d.
ATPK 187 straipsnis. Pasipriešinimas policijos, Viešojo saugumo tarnybos pareigūnui ar policijos rėmėjui, policijos ar Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie L
ATPK 187(1) straipsnis. Teisėtų prokuratūros pareigūno reikalavimų nevykdymas
ATPK 187(2) straipsnis. Melagingų parodymų teikimas administracinio teisės pažeidimo byloje
ATPK 187(3) straipsnis. Seimo kontrolieriaus reikalavimų nevykdymas
ATPK 187(4) straipsnis. Organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme numatytos prevencinės poveikio priemonės pažeidimas
ATPK 187(5) straipsnis. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pareigūnų reikalavimų nevykdymas
ATPK 187(6) straipsnis. Vengimas vykdyti įstatymų reikalavimą atleisti buvusį SSRS VSK darbuotoją iš darbo (pareigų)
ATPK 187(7) straipsnis. Seimo laikinosios tyrimo komisijos reikalavimų nevykdymas
ATPK 187(8) straipsnis. Žinomai melagingų duomenų pateikimas policijos komisariatų egzaminų ir transporto apskaitos padaliniams
ATPK 187(9) straipsnis. Vengimas vykdyti Lietuvos Respublikos užsienio valstybių slaptųjų tarnybų priedangos įmonių, įstaigų, organizacijų likvidavimo ar veiklos nutraukimo įstatymo nustatytą pranešimo privalomumo reikalavimą
ATPK 187(10) straipsnis. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus reikalavimų nevykdymas
ATPK 187(11) straipsnis. Nepaprastosios padėties metu nustatytos tvarkos pažeidimas
ATPK 187(12) straipsnis. Tarptautinių sankcijų pažeidimas
ATPK 188 straipsnis. Savavaldžiavimas
ATPK 188(1) straipsnis. Lietuvos valstybės vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas
ATPK 188(2) straipsnis. Užsienio valstybės vėliavos, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos vėliavos iškėlimo tvarkos pažeidimas
ATPK 188(3) straipsnis. Kliudymas Valstybės kontrolės pareigūnams ir jų įgaliotiems asmenims atlikti jiems pavestas pareigas. Valstybės kontrolės pareigūnų sprendimų nevykdymas
ATPK 188(4) straipsnis. Kliudymas kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba šių pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 188(5) straipsnis. Neteisėtas Lietuvos Respublikos valstybinio apdovanojimo nešiojimas
ATPK 188(6) straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo įmokų, išmokų apskaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos pažeidimas
ATPK 188(7) straipsnis. Susirinkimų ir kitų masinių renginių tvarkos pažeidimas
ATPK 188(8) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 188(9) straipsnis. Kliudymas Valstybinei kultūros paveldo komisijai, jos nariams arba jos administracijos valstybės tarnautojams atlikti pavestas pareigas arba Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimų nevykdymas
ATPK 188(10) straipsnis. Kliudymas valstybinės archyvų sistemos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 188(11) straipsnis. Neteisėtų mitingo, demonstracijos, protesto bei kitų akcijų branduolinės energetikos objekto teritorijoje ir sanitarinėje apsaugos zonoje rengimas
ATPK 188(12)straipsnis. Trukdymas savivaldybės kontrolieriui, jo pavaduotojui ar savivaldybės kontrolieriaus tarnybos kontrolieriui atlikti kontrolės funkcijas
ATPK 18813 straipsnis. Nacionalinio dokumentų fondo dokumentų valdymą ir (ar) naudojimą reglamentuojančių teisės norminių aktų pažeidimas arba nevykdymas
ATPK 188(14) straipsnis. Kliudymas Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnams atlikti pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 18815 straipsnis. Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio, Raudonojo Kristalo, Jungtinių Tautų emblemos ar kitos visuotinai pripažintos emblemos (ženklo) ar pavadinimo naudojimo tvarkos pažeidimas
ATPK 188(16) straipsnis. Kliudymas savivaldybės vykdomosios institucijos ar jos įgaliotiems pareigūnams atlikti pavestas pareigas arba šių pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 188(17) straipsnis. Kliudymas Žemės ūkio ministerijos ar jos įgaliotiems pareigūnams atlikti pavestas pareigas arba šių pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 18818 straipsnis. Nacistinių ar komunistinių simbolių platinimas ar demonstravimas
ATPK 189 straipsnis. Prekių, paslaugų, žaliavų kokybės reikalavimų pažeidimas
ATPK 189(1) straipsnis. Teisės aktų, nustatančių reikalavimus statinio projektavimui ir statinio projekto ekspertizei, pažeidimas
ATPK 189(2) straipsnis. Savavališkas statinių naudojimas arba statinio naudojimas ne pagal paskirtį
ATPK 189(3) straipsnis. Statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymas
ATPK 189(4) straipsnis. Statybos valstybinę priežiūrą ir statinių naudojimo priežiūrą atliekančių pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas arba trukdymas jiems atlikti savo pareigas
ATPK 189(5) straipsnis. Vieningų medienos apskaitos taisyklių pažeidimas
ATPK 189(6) straipsnis. Kliudymas Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas
ATPK 189(7) straipsnis. Teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimas
ATPK 189(8) straipsnis. Kliudymas Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 189(9) straipsnis. Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų pažeidimas
ATPK 189(10) straipsnis. Kliudymas Lietuvos metrologijos inspekcijos pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 189(11) straipsnis. Kliudymas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas arba jų reikalavimų nevykdymas
ATPK 189(12) straipsnis. Statinio projekto vykdymo priežiūros ir statinio statybos techninės priežiūros tvarkos nesilaikymas
ATPK 189(13) straipsnis. Statinių projektų tikrinimo ir leidimų statyti ar griauti statinius
ATPK 189(14) straipsnis. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotų kontroliuoti Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą institucijų pareig
ATPK 189(15) straipsnis. Statinio projekto parengimas neturint teisės projektuoti statinius arba statinio projekto ar statinio ekspertizės atlikimas neturint teisės atlikti statinio projekto ar statinio ekspertizę
ATPK 190 straipsnis. Neteko galios
ATPK 191 straipsnis. Neteisėtas perdavimas asmenims, laikomiems laisvės atėmimo vietose, tardymo izoliatoriuose, sulaikytųjų sulaikymo vietose, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose, arba neteisėtas medžiagų, dirbinių ir daiktų gavimas iš
ATPK 192 straipsnis. Priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas
ATPK 192(1) straipsnis. Kliudymas valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams atlikti savo tarnybines pareigas arba šių pareigūnų reikalavimų nevykdymas
ATPK 193 straipsnis. Antspaudų gaminimo, naudojimo, apskaitos, saugojimo ar sunaikinimo nustatytos tvarkos pažeidimas
ATPK 193(1) straipsnis. Nustatytos tvarkos verstis komercine ar ūkine veikla, susijusia su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais bei jų gaminiais, pažeidimas
ATPK 193(2) straipsnis. Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas
ATPK 193(3) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. sausio 1 d.
ATPK 194 straipsnis. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų asmuo
ATPK 194(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 195 straipsnis. Ginklo registravimo (perregistravimo) terminų arba jo įrašymo į įskaitą pažeidimas
ATPK 196 straipsnis. Ginklo ir šaudmenų saugojimo, laikymo, nešiojimo ar gabenimo tvarkos pažeidimas
ATPK 196(1) straipsnis. Ginklų ir šaudmenų apskaitos įmonėse, įstaigose, organizacijose taisyklių pažeidimas
ATPK 197 straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. liepos 25 d.
ATPK 197(1) straipsnis. Vengimas realizuoti ir (ar) išvežti civilines pirotechnikos priemones
ATPK 198 straipsnis. Kliudymas policijos pareigūnams atlikti pavestas pareigas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 199 straipsnis. Ginklo ir šaudmenų neišvežimas iš Lietuvos Respublikos per leidime nurodytą terminą
ATPK 199(1) straipsnis. Ginklų taikiklių ar kitų priedėlių, kuriuos Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas su tokios rūšies ginklais naudoti draudžia,įsigijimas, laikymas ir naudojimas
ATPK 200 straipsnis. Gyvenimas be asmens tapatybės kortelės
ATPK 201 straipsnis. Neteko galios nuo 2000 m. rugsėjo 26 d.
ATPK 201(1) straipsnis. Neteisingų duomenų apie gautas pajamas įrašymas į išduodamas piliečiams pažymas ar kitus dokumentus ir tokių duomenų pateikimas
ATPK 201(2) straipsnis. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų nepateikimas arba melagingų deklaravimo duomenų pateikimas
ATPK 202 straipsnis. Nepranešimas apie kitos valstybės pilietybės įgijimą
ATPK 202(1) straipsnis. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimas
ATPK 203 straipsnis. Neteko galios nuo 2003 m. sausio 1 d.
ATPK 204 straipsnis. Asmens tapatybės kortelės ar paso paėmimas kaip užstato
ATPK 204(1) straipsnis. Pasinaudojimas negaliojančiu asmens dokumentu
ATPK 205 straipsnis. Pasienio teisinio režimo taisyklių arba pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių pažeidimas
ATPK 205(1) straipsnis. Patekimas be leidimo į branduolinės energetikos objekto teritoriją
ATPK 205(2) straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas dėl neatsargumo
ATPK 206 straipsnis. Užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, gyvenimo joje, vykimo per ją tranzitu ir išvykimo iš jos tvarkos pažeidimas
ATPK 206(1) straipsnis. Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, asmens be pilietybės kelionės dokumento, pabėgėlio kelionės dokumento ar užsieniečio paso sugadinimas arba praradimas
ATPK 206(2) straipsnis. Gyvenamojo ploto suteikimas užsieniečiams, neturintiems paso ar jį atitinkančio dokumento, kelionės dokumento, Lietuvos Respublikos vizos, leidimo laikinai apsigyventi ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
ATPK 206(3) straipsnis. Priėmimas į darbą arba sąlygų verstis kita veikla, iš kurios būtų gaunamos pragyvenimo lėšos, sudarymas užsieniečiams, neturintiems leidimo dirbti, leidimo laikinai apsigyventi ar leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
ATPK 207 straipsnis. Sistemingas raginimas arba kurstymas emigruoti
ATPK 207(1) straipsnis. Rinkėjų sąrašų, piliečių, turinčių teisę dalyvauti referendume, sąrašų, balsų skaičiavimo protokolų, rinkimų ar referendumo biuletenių praradimas
ATPK 207(2) straipsnis. Rinkimų ar referendumo agitacijos tvarkos pažeidimas
ATPK 207(3) straipsnis. Kliudymas rinkimų komisijos ar referendumo komisijos nariams atlikti pareigas
ATPK 207(4) straipsnis. Rinkimų ar referendumo stebėtojų teisių pažeidimas
ATPK 207(5) straipsnis. Neteisėtas rinkimų ar referendumo biuletenių išdavimas ar perdavimas
ATPK 207(6) straipsnis. Referendumo įstatyme numatytos piliečių parašų rinkimo tvarkos pažeidimas
ATPK 207(7) straipsnis. Balsavimo rinkimuose ar referendume tvarkos pažeidimas
ATPK 207(8) straipsnis. Politinės kampanijos dalyvių registravimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 207(10) straipsnis. Politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas
ATPK 207(11) straipsnis. Nepranešimas apie atsiradusius savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą pagrindus
ATPK 208 straipsnis. Muitinės pareigūno teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 209 straipsnis. Muitinės prižiūrimų prekių muitinio tikrinimo vietų tvarkos pažeidimas
ATPK 209(1) straipsnis. Muitinio tikrinimo tvarkos pažeidimas
ATPK 209(2) straipsnis. Prekių (daiktų) deklaravimo tvarkos pažeidimas
ATPK 209(3) straipsnis. Prekių (daiktų) gabenimo tvarkos pažeidimas
ATPK 209(4) straipsnis. Laisvųjų ekonominių zonų, laisvųjų sandėlių, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų ir neapmuitinamų parduotuvių steigimo ir veiklos pažeidimas
ATPK 209(5) straipsnis. Muitinės pareigūno uždėtų plombų, spaudų ir kitų žymų padirbimas, nuplėšimas, sugadinimas ar praradimas
ATPK 209(6) straipsnis. Keleivio asmeninio naudojimo ar kitų daiktų neteisėtas gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną žaliojo kanalo režimu
ATPK 210 straipsnis. Kontrabanda
ATPK 211 straipsnis. Tyčinis antspaudo (plombos) sužalojimas arba nuplėšimas
ATPK 212 straipsnis. Neatvykimas į privalomąją pradinę karo tarnybą arba mokymus
ATPK 213 straipsnis. Nepateikimas vietinėms teritorinėms karinėms įstaigoms jaunuolių, privalančių registruotis šaukimo komisijose, sąrašų ar dokumentų, reikalingų karo prievolininkų karinei įskaitai, arba melagingų duomenų pateikimas
ATPK 213(1) straipsnis. Karo prievolininkų karinės įskaitos pažeidimas
ATPK 213(2) straipsnis. Tyčinis kario liudijimo sugadinimas ar jo praradimas dėl nerūpestingumo
ATPK 213(3) straipsnis. Neteisėtas kario uniformos dėvėjimas
ATPK 213(4) straipsnis. Neteko galios
ATPK 213(5) straipsnis. Neteko galios
ATPK 214 straipsnis. Kino filmų, videofilmų bei videoprogramų viešo rodymo, tiražavimo ar platinimo, erotinio pobūdžio renginių viešo rodymo ir erotinio bei smurtinio pobūdžio spaudinių platinimo tvarkos pažeidimas
ATPK 214(1) straipsnis. Reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymas
ATPK 214(2) straipsnis. Informacijos apie tabako gaminius ir alkoholinius gėrimus teikimo tvarkos pažeidimas
ATPK 214(3) straipsnis. Atsisakymas teikti informaciją masinės informacijos priemonės atstovui ar trukdymas žurnalistui vykdyti savo profesinę pareigą
ATPK 214(4) straipsnis. Neteko galios
ATPK 214(5) straipsnis. Neteko galios
ATPK 214(6) straipsnis. Respublikos Prezidento įžeidimas arba šmeižimas masinės informacijos priemonėse
ATPK 214(7) straipsnis. Visuomenės informavimo priemonių paskelbtos informacijos saugojimo tvarkos pažeidimas
ATPK 214(8) straipsnis. Uždraustos reklamos ir informacijos, uždraustos ar neteisėtos veiklos reklamos ir informacijos apie šią veiklą arba prekių ar paslaugų, kurių gamyba ir (ar) pardavimas (teikimas) yra uždrausti, reklamos
ATPK 214(9) straipsnis. Neteisėtas mokymo ar studijų organizavimas
ATPK 214(10) straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas
ATPK 214(11) straipsnis. Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo, taip pat važtaraščių blankų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo
ATPK 214(12) straipsnis. Informavimo produkcijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, gaminimas, laikymas, platinimas arba viešas demonstravimas
ATPK 214(13) straipsnis. Organizacijos, propaguojančios nacionalinę, rasinę ar religinę nesantaiką, kūrimas arba dalyvavimas tokios organizacijos veikloje
ATPK 214(14) straipsnis. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas
ATPK 214(15) straipsnis. Neteisėtas valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkymas
ATPK 214(16) straipsnis. Duomenų subjekto teisių pažeidimas
ATPK 214(17) straipsnis. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymas
ATPK 214(18) straipsnis. Tarnybos paslapties praradimas, sunaikinimas, sugadinimas
ATPK 214(19) straipsnis. Neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios viešosios informacijos, kurios skelbimas ir platinimas ribojamas arba draudžiamas, skelbimo ir platinimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 214(20) straipsnis. Transliavimo ir (ar) retransliavimo licencijose ir leidimuose nustatytų reikalavimų pažeidimas, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimų nevykdymas
ATPK 214(21) straipsnis. Reikalavimų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių dalies transliuojamose televizijos programose nesilaikymas
ATPK 214(22) straipsnis. Reikalavimų radijo ir televizijos transliuojamai reklamai ir programų rėmimo reikalavimų pažeidimas
ATPK 214(23) straipsnis. Neteisėtas asmens duomenų tvarkymas ir privatumo apsaugos pažeidimas elektroninių ryšių srityje
ATPK 214(24 )straipsnis. Teisės aktų, reglamentuojančių kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų veiklą, pažeidimas
ATPK 214(25) straipsnis. Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo pažeidimas
ATPK 214(26) straipsnis. Kliudymas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pareigūnams atlikti savo funkcijas arba jų teisėtų reikalavimų nevykdymas
ATPK 214(27) straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas.Prekių, neteisėtai pažymėtų svetimu prekių ženklu, laikymas ar gabenimas siekiant turtinės naudos arba prekių, neteisėtai pagamintų panaudojant svetimą dizainą ar išradimo patentą, laikymas
ATPK 214(28) straipsnis. Teisės aktų, įpareigojančių kreiptis į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisiją dėl Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo
ATPK 214(29) straipsnis. Paraiškos įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą pateikimą regla
ATPK 215 straipsnis. Kliudymas jaunimui mokytis
ATPK 215(1) straipsnis. Informacijos apie privatizavimo objektą nepateikimas arba atskleidimas
ATPK 215(2) straipsnis. Valstybės įmonės Valstybės turto fondo (savivaldybių turto fondų) nurodymų privatizavimo klausimais nevykdymas
ATPK 215(3) straipsnis. Privatizuojamo valstybės ir savivaldybių turto vertinimo tvarkos pažeidimas
ATPK 215(4) straipsnis. Neteko galios
ATPK 215(5) straipsnis. Neteko galios
ATPK 215(6) straipsnis. Neteko galios
ATPK 215(7) straipsnis. Neteko galios
ATPK 215(8) straipsnis. Neteko galios
ATPK 215(9) straipsnis. Neteko galios
ATPK 216 straipsnis. Organai (pareigūnai), įgalioti nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas
ATPK 217 straipsnis. Organų, įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, kompetencija
ATPK 218 straipsnis. Kolegialių organų, įgaliotų nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas, sudarymo tvarka
ATPK 219 straipsnis. Kolegialių organų posėdžių teisėtumas
ATPK 220 straipsnis. Pareigūnų įgaliojimai
ATPK 221 straipsnis. Administracinės komisijos
ATPK 222 straipsnis. Savivaldybių seniūnijų kaimo vietovėse seniūnai
ATPK 223 straipsnis. Neteko galios
ATPK 223(1) straipsnis. Neteko galios
ATPK 224 straipsnis. Rajonų (miestų) apylinkių teismai (apylinkių teismų teisėjai)
ATPK 225 straipsnis. Policija
ATPK 225(1) straipsnis. Neteko galios nuo 2002 m. kovo 1 d.
ATPK 225(2) straipsnis. Valstybės sienos apsaugos tarnyba
ATPK 225(3) straipsnis. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
ATPK 226 straipsnis. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organai
ATPK 227 straipsnis. Geležinkelių transporto kontrolės pareigūnai
ATPK 228 straipsnis. Jūrų transporto organai
ATPK 229 straipsnis. Vidaus vandenų transporto organai
ATPK 230 straipsnis. Neteko galios
ATPK 231 straipsnis. Civilinės aviacijos administracija
ATPK 232 straipsnis. Keleivinio automobilių ir elektros transporto organai
ATPK 232(1) straipsnis. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
ATPK 232(2) straipsnis. Valstybinės reikšmės kelių priežiūros organai
ATPK 233 straipsnis. Valstybinė darbo inspekcija
ATPK 234 straipsnis. Lietuvos geologijos tarnyba
ATPK 235 straipsnis. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcija
ATPK 235(1) straipsnis. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos
ATPK 235(2) straipsnis. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
ATPK 236 straipsnis. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ATPK 237 straipsnis. Teritorinė muitinė
ATPK 238 straipsnis. Krašto apsaugos ministerijos organai
ATPK 238(1) straipsnis. Lietuvos Respublikos ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ATPK 239 straipsnis. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
ATPK 239(1) straipsnis. Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos
ATPK 239(2) straipsnis. Radiacinės saugos centras
ATPK 239(3) straipsnis. Savivaldybių sanitarijos inspekcija
ATPK 239(4) straipsnis. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
ATPK 240 straipsnis. Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros organai
ATPK 241 straipsnis. Valstybinės veterinarijos priežiūros organai
ATPK 241(1) straipsnis. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos
ATPK 241(2) straipsnis. Lietuvos metrologijos inspekcija
ATPK 241(3) straipsnis. Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
ATPK 241(4) straipsnis. Žuvininkystės departamentas prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
ATPK 242 straipsnis. Aplinkos apsaugos organai
ATPK 243 straipsnis. Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ATPK 244 straipsnis. Valstybiniai miškų ir saugomų teritorijų organai
ATPK 245 straipsnis. Apskričių viršininkų administracijos
ATPK 245(1) straipsnis. Valstybiniai augalų apsaugos bei karantino inspektoriai
ATPK 246 straipsnis. Ryšių reguliavimo tarnyba
ATPK 246(1) straipsnis. Valstybinės mokesčių inspekcijos
ATPK 246(2) straipsnis. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
ATPK 246(3) straipsnis. Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros institucijos
ATPK 246(4) straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos
ATPK 246(5) straipsnis. Neteko galios
ATPK 246(6) straipsnis. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija
ATPK 246(7) straipsnis. Valstybinė kalbos inspekcija
ATPK 246(8) straipsnis. Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ATPK 246(9) straipsnis. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos
ATPK 247 straipsnis. Neteko galios
ATPK 247(1) straipsnis. Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros institucijos
ATPK 247(2) straipsnis. Lietuvos bankas
ATPK 247(3) straipsnis. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija
ATPK 247(4) straipsnis. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
ATPK 247(5) straipsnis. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ATPK 247(6) straipsnis. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
ATPK 247(7) straipsnis. Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ATPK 247(8) straipsnis. Žurnalistų etikos inspektorius
ATPK 247(9) straipsnis. Lietuvos radijo ir televizijos komisija
ATPK 247(10) straipsnis. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
ATPK 247(11) straipsnis. Statinių naudojimo priežiūros viešojo administravimo subjektai
ATPK 248 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos uždaviniai
ATPK 249 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos tvarka
ATPK 250 straipsnis. Aplinkybės, darančios administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną negalimą
ATPK 251 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo bylos nutraukimas dėl kitų aplinkybių
ATPK 252 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas vadovaujantis piliečių lygybe
ATPK 254 straipsnis. Viešas administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas
ATPK 255 straipsnis. Prokuroro teisės administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje
ATPK 256 straipsnis. Įrodymai
ATPK 257 straipsnis. Įrodymų įvertinimas
ATPK 258 straipsnis. Medžiagos perdavimas prokurorui, parengtinio tardymo arba kvotos organui
ATPK 259 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas
ATPK 259(1) straipsnis. Asmenys, turintys teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus
ATPK 260 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo protokolo turinys
ATPK 261 straipsnis. Protokolo ar medžiagos pasiuntimas
ATPK 262 straipsnis. Atvejai ir aplinkybės, kai administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašomas
ATPK 263 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens pristatymas
ATPK 264 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonės
ATPK 265 straipsnis. Administracinis sulaikymas
ATPK 266 straipsnis. Organai (pareigūnai), turintys teisę vykdyti administracinį sulaikymą
ATPK 267 straipsnis. Administracinio sulaikymo terminai
ATPK 268 straipsnis. Asmens apžiūra ir daiktų patikrinimas
ATPK 269 straipsnis. Daiktų ir dokumentų paėmimas, priverstinis transporto priemonės
ATPK 270 straipsnis. Nušalinimas nuo transporto priemonių vairavimo ir patikrinimas neblaivumui ar apsvaigimui nuo narkotinių priemonių nustatyti
ATPK 270(1) straipsnis. Asmenų, sulaikytų už administracinių teisės pažeidimų padarymą ir įtariamų, kad jie neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų, patikrinimas neblaivumui arba apsvaigimui nustatyti
ATPK 270(2) straipsnis. Laivo stabdymas, tikrinimas ar sulaikymas
ATPK 271 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos užtikrinimo priemonių apskundimas
ATPK 272 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo
ATPK 273 straipsnis. Nukentėjusysis
ATPK 274 straipsnis. Įstatyminiai atstovai
ATPK 275 straipsnis. Įgaliotas atstovas
ATPK 276 straipsnis. Liudytojas
ATPK 277 straipsnis. Ekspertas
ATPK 278 straipsnis. Vertėjas
ATPK 279 straipsnis. Nukentėjusiesiems, liudytojams, ekspertams ir vertėjams išmokėtinos sumos
ATPK 280 straipsnis. Pasiruošimas nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą
ATPK 281 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo vieta
ATPK 282 straipsnis. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo terminai
ATPK 283 straipsnis. Administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo tvarka
ATPK 284 straipsnis. Aplinkybės, išaiškintinos nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą
ATPK 285 straipsnis. Kolegialaus organo posėdžio protokolas
ATPK 286 straipsnis. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje turinys
ATPK 287 straipsnis. Nutarimų rūšys
ATPK 288 straipsnis. Nutarimo byloje paskelbimas ir nutarimo nuorašo įteikimas
ATPK 289 straipsnis. Neteko galios
ATPK 290 straipsnis. Pasiūlymai pašalinti priežastis ir sąlygas, padėjusias padaryti administracinius teisės pažeidimus
ATPK 291 straipsnis. Teisė apskųsti nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje
ATPK 292 straipsnis. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo tvarka
ATPK 293 straipsnis. Nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo terminas
ATPK 294 straipsnis. Neteko galios
ATPK 295 straipsnis. Nutarimo vykdymo sustabdymas dėl padavimo
ATPK 296 straipsnis. Skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje išnagrinėjimo terminas
ATPK 297 straipsnis. Skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjimas
ATPK 298 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.
ATPK 299 straipsnis. Neteko galios
ATPK 300 straipsnis. Neteko galios nuo 2001 m. sausio 1 d.
ATPK 301 straipsnis. Nutarimo panaikinimo nutraukiant administracinio teisės pažeidimo bylą pasekmės
ATPK 302 straipsnis. Neteko galios
ATPK 303 straipsnis. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą privalomumas
ATPK 304 straipsnis. Nutarimo vykdymo tvarka
ATPK 305 straipsnis. Kelių nutarimų vieno asmens atžvilgiu vykdymas
ATPK 306 straipsnis. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo atidėjimas
ATPK 307 straipsnis. Nutarimo skirti administracinę nuobaudą vykdymo nutraukimas
ATPK 308 straipsnis. Nutarimų skirti administracinę nuobaudą vykdymo senatis
ATPK 309 straipsnis. Klausimų, susijusių su nutarimų vykdymu, sprendimas
ATPK 310 straipsnis. Nutarimo skirti įspėjimą vykdymas
ATPK 311 straipsnis. Nutarimo skirti įspėjimą vykdymo tvarka
ATPK 312 straipsnis. Nutarimo skirti baudą vykdymas
ATPK 313 straipsnis. Nutarimo skirti baudą įvykdymo terminai ir tvarka
ATPK 314 straipsnis. Priverstinis nutarimo skirti baudą vykdymas
ATPK 315 straipsnis. Nutarimo skirti vietoje imamą baudą vykdymas
ATPK 316 straipsnis. Nutarimo skirti baudą vykdymo proceso užbaigimas
ATPK 319 straipsnis. Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymas
ATPK 320 straipsnis. Nutarimą konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdantys organai
ATPK 321 straipsnis. Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymo tvarka
ATPK 322 straipsnis. Konfiskuotų daiktų ir pajamų realizavimo tvarka
ATPK 323 straipsnis. Nutarimo konfiskuoti daiktą ir pajamas vykdymo proceso užbaigimas
ATPK 324 straipsnis. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymas
ATPK 325 straipsnis. Nutarimą atimti specialiąją teisę vykdantys organai
ATPK 326 straipsnis. Nutarimo atimti teisę vairuoti transporto priemones vykdymo tvarka
ATPK 327 straipsnis. Nutarimo atimti teisę medžioti arba užsiimti žvejyba vykdymo tvarka
ATPK 328 straipsnis. Nutarimo atimti teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, eiti tam tikras pareigas jūrų laive vykdymo tvarka
ATPK 328(1) straipsnis. Nutarimo atimti teisę naudoti arba įvežti aparatūrą, įrenginius, radijo siuntimo arba radijo stebėsenos įrenginius, naudoti elektroninių ryšių išteklius, užsiimti radijo mėgėjų ar kitų radijo stočių naudotojų veikla vykdymo tvarka
ATPK 328(2) straipsnis. Nutarimo atimti teisę projektuoti statinius ar atlikti statinių projektų ekspertizę vykdymo tvarka
ATPK 329 straipsnis. Specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimo pagrindai ir tvarka
ATPK 330 straipsnis. Nutarimo atimti specialiąją teisę vykdymo terminų skaičiavimas
ATPK 331 straipsnis. Nutarimo dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais vykdymas
ATPK 332 straipsnis. Nutarimo dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais vykdymo tvarka
ATPK 333 straipsnis. Nemokamų viešųjų darbų atlikimo termino skaičiavimas
ATPK 334 straipsnis. Vengimo atlikti nemokamus viešuosius darbus pasekmės
ATPK 335 straipsnis. Neteko galios
ATPK 336 straipsnis. Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymas
ATPK 337 straipsnis. Nutarimo dėl administracinio arešto vykdymo terminai
ATPK 338 straipsnis. Administracinio arešto atlikimo tvarka
ATPK 338(1) straipsnis. Sąlyginis administracinio arešto vykdymo atidėjimas
ATPK 339 straipsnis. Asmenų, kuriems paskirtas administracinis areštas, panaudojimas darbui
ATPK 339(1) straipsnis. Nutarimo dėl nušalinimo nuo darbo (pareigų) vykdymas
ATPK 339(2) straipsnis. Nutarimo dėl nušalinimo nuo darbo(pareigų) vykdymo tvarka
ATPK 340 straipsnis. Nutarimo dalies dėl turtinio nuostolio atlyginimo vykdymas
ATPK 341 straipsnis. Nutarimo dalies dėl turtinio nuostolio atlyginimo įvykdymo terminai
ATPK 342 straipsnis. Nutarimo dalies dėl turtinio nuostolio atlyginimo neįvykdymo pasekmės
ATPK 1 SKYRIUS BENDRIEJI NUOSTATAI
ATPK 2 SKYRIUS ADMINISTRACINIS TEISĖS PAŽEIDIMAS IR ADMINISTRACINĖ ATSAKOMYBĖ
Autorinės teisės    Kontaktai    Įmonės       Įdėti į mėgiamus

2004-2015 © UAB "Rinkodaros ekspertai"
468x60
240x60280x120