Lietuviškai    English   
Valstybe.com
Prezidento kanceliarija
Seimas
Įstaigos atskaitingos Seimui
Vyriausybė
Institucijos prie Vyriausybės
Europos Parlamento nariai
Ministerijos ir departamentai
Teismai
Prokuratūros
Advokatai
Notarai
Antstoliai
Savivaldybės
Lietuvos ambasados užsienyje
Lietuvos konsulatai užsienyje
Lietuvos garbės konsulai užsienyje
Lietuvos atstovybės tarptautinėse organizacijose
Užsienio šalių ambasados Lietuvoje
Užsienio šalių konsulinės įstaigos Lietuvoje
Tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvai
Ambasados kitose šalyse
Parlamentinės partijos
Asociacijos ir sąjungos
Pasaulio Lietuvių bendruomenės
Elektroninės valdžios paslaugos
Komercinės įmonės, įstaigos, organizacijos
Europos Sąjungos Šalys narės

Slėpti sąrašą
Seimas      Vyriausybė      Ministerijos ir departamentai      Teismai      Savivaldybės      Užsienio šalių ambasados Lietuvoje      
Visas sąrašas
  Valstybės institucijų paieška
Valstybės tarnautojų paieška  
Populiariausios paieškos

Baudžiamasis kodeksas

<

ĮSTATYMAI

BK 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso paskirtis
BK 2 straipsnis. Pagrindinės baudžiamosios atsakomybės nuostatos
BK 3 straipsnis. Baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas
BK 4 straipsnis. Baudžiamojo įstatymo galiojimas asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas Lietuvos valstybės teritorijoje arba laivuose ar orlaiviuose su Lietuvos valstybės vėliava ar skiriamaisiais ženklais
BK 5 straipsnis. Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų nuolat Lietuvoje gyvenančių asmenų baudžiamoji atsakomybė už užsienyje padarytus nusikaltimus
BK 6 straipsnis. Užsieniečių baudžiamoji atsakomybė už užsienyje padarytus nusikaltimus Lietuvos valstybei
BK 7 straipsnis. Baudžiamoji atsakomybė už tarptautinėse sutartyse numatytus nusikaltimus
BK 8 straipsnis. Baudžiamoji atsakomybė už užsienyje padarytus nusikaltimus
BK 9 straipsnis. Ekstradicija
BK 9(1) straipsnis. Asmens perdavimas pagal Europos arešto orderį
BK 10 straipsnis. Nusikalstamų veikų rūšys
BK 11 straipsnis. Nusikaltimas
BK 12 straipsnis. Baudžiamasis nusižengimas
BK 13 straipsnis. Amžius, nuo kurio asmuo atsako pagal baudžiamuosius įstatymus
BK 14 straipsnis. Kaltės formos
BK 15 straipsnis. Tyčinis nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas
BK 16 straipsnis. Neatsargus nusikaltimas ir baudžiamasis nusižengimas
BK 17 straipsnis. Nepakaltinamumas
BK 18 straipsnis. Ribotas pakaltinamumas
BK 19 straipsnis. Asmens atsakomybė už nusikalstamą veiką, padarytą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų
BK 20 straipsnis. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė
BK 21 straipsnis. Rengimasis padaryti nusikaltimą
BK 22 straipsnis. Pasikėsinimas padaryti nusikalstamą veiką
BK 23 straipsnis. Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką
BK 24 straipsnis. Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys
BK 25 straipsnis. Bendrininkavimo formos
BK 26 straipsnis. Bendrininkų baudžiamoji atsakomybė
BK 27 straipsnis. Nusikaltimų recidyvas
BK 28 straipsnis. Būtinoji gintis
BK 29 straipsnis. Asmens, padariusio nusikalstamą veiką, sulaikymas
BK 30 straipsnis. Profesinių pareigų vykdymas
BK 31 straipsnis. Būtinasis reikalingumas
BK 32 straipsnis. Teisėsaugos institucijos užduoties vykdymas
BK 33 straipsnis. Įsakymo vykdymas
BK 34 straipsnis. Pateisinama profesinė ar ūkinė rizika
BK 35 straipsnis. Mokslinis eksperimentas
BK 36 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo ar nusikalstama veika prarado pavojingumą
BK 37 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės dėl nusikaltimo mažareikšmiškumo
BK 38 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko
BK 39 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai yra lengvinančių aplinkybių
BK 39(1) straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės, kai asmuo aktyviai padėjo atskleisti organizuotos grupės ar nusikalstamo susivienijimo narių padarytas nusikalstamas veikas
BK 40 straipsnis. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą
BK 41 straipsnis. Bausmė ir jos paskirtis
BK 42 straipsnis. Bausmių rūšys
BK 43 straipsnis. Bausmių rūšys juridiniams asmenims
BK 44 straipsnis. Viešųjų teisių atėmimas
BK 45 straipsnis. Teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas
BK 46 straipsnis. Viešieji darbai
BK 47 straipsnis. Bauda
BK 48 straipsnis. Laisvės apribojimas
BK 49 straipsnis. Areštas
BK 50 straipsnis. Terminuotas laisvės atėmimas
BK 51 straipsnis. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos
BK 52 straipsnis. Juridinio asmens veiklos apribojimas
BK 53 straipsnis. Juridinio asmens likvidavimas
BK 54 straipsnis. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai
BK 55 straipsnis. Bausmės skyrimas asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą
BK 56 straipsnis. Bausmės skyrimas recidyvistui už tyčinio nusikaltimo padarymą
BK 57 straipsnis. Bausmės skyrimas už rengimąsi ir pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką
BK 58 straipsnis. Bausmės skyrimas nusikalstamos veikos bendrininkams
BK 59 straipsnis. Atsakomybę lengvinančios aplinkybės
BK 60 straipsnis. Atsakomybę sunkinančios aplinkybės
BK 61 straipsnis. Bausmės skyrimas, kai yra atsakomybę lengvinančių ir (ar) sunkinančių aplinkybių
BK 62 straipsnis. Švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės skyrimas
BK 63 straipsnis. Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas
BK 64 straipsnis. Bausmės skyrimas, kai neatlikus bausmės padaryta nauja nusikalstama veika
BK 65 straipsnis. Bausmių sudėjimo ir keitimo taisyklės
BK 66 straipsnis. Kardomojo kalinimo įskaitymas į paskirtą bausmę
BK 67 straipsnis. Baudžiamojo poveikio priemonių paskirtis ir rūšys
BK 68 straipsnis. Uždraudimas naudotis specialia teise
BK 69 straipsnis. Turtinės žalos atlyginimas ar pašalinimas
BK 70 straipsnis. Nemokami darbai
BK 71 straipsnis. Įmoka į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą
BK 72 straipsnis. Turto konfiskavimas
BK 72(1) straipsnis. Draudimas prisiartinti prie nukentėjusio asmens
BK 72(2) straipsnis. Dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose
BK*72(3) straipsnis. Išplėstinis turto konfiskavimas
BK 73 straipsnis. Baudžiamojo poveikio priemonių skyrimas
BK 74 straipsnis. Baudžiamojo poveikio priemonių nevykdymo teisinės pasekmės
BK 75 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas
BK 76 straipsnis. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos
BK 77 straipsnis. Lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme
BK 78 straipsnis. Amnestija
BK 79 straipsnis. Malonė
BK 80 straipsnis. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų paskirtis
BK 81 straipsnis. Skyriaus nuostatų taikymas
BK 82 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonės nepilnamečiams
BK 83 straipsnis. Įspėjimas
BK 84 straipsnis. Turtinės žalos atlyginimas arba jos pašalinimas
BK 85 straipsnis. Nemokami auklėjamojo pobūdžio darbai
BK 86 straipsnis. Atidavimas tėvams arba kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie rūpinasi vaikais, ugdyti ir prižiūrėti
BK 87 straipsnis. Elgesio apribojimas
BK 88 straipsnis. Atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą
BK 89 straipsnis. Auklėjamojo poveikio priemonių nevykdymo pasekmės
BK 90 straipsnis. Bausmių ypatumai nepilnamečiams
BK 91 straipsnis. Bausmės skyrimo nepilnamečiui ypatumai
BK 92 straipsnis. Bausmės vykdymo atidėjimas nepilnamečiui
BK 93 straipsnis. Nepilnamečio atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
BK 94 straipsnis. Asmens, kuriam nusikalstamos veikos padarymo metu nebuvo suėję aštuoniolika metų, lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą arba laisvės atėmimo bausmės jam pakeitimas švelnesne bausme
BK 95 straipsnis. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis
BK 96 straipsnis. Apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senatis
BK 97 straipsnis. Teistumas
BK 98 straipsnis. Priverčiamosios medicinos priemonės
BK 99 straipsnis. Genocidas
BK 100 straipsnis. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis
BK 101 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas
BK 102 straipsnis. Civilių trėmimas ar perkėlimas
BK 103 straipsnis. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais ar jų turto apsaugos pažeidimas
BK 104 straipsnis. Neteko galios nuo 2011 m. kovo 31 d.
BK 105 straipsnis. Civilių ar karo belaisvių prievartinis panaudojimas priešo ginkluotosiose pajėgose
BK 106 straipsnis. Saugomų objektų naikinimas, nacionalinių vertybių grobstymas, naikinimas ar gadinimas
BK 107 straipsnis. Vilkinimas repatrijuoti karo belaisvius
BK 108 straipsnis. Vilkinimas paleisti internuotus civilius ar trukdymas repatrijuoti kitiems civiliams
BK 109 straipsnis. Neteisėtas Raudonojo Kryžiaus, Raudonojo Pusmėnulio, Raudonojo Kristalo, Jungtinių Tautų Organizacijos emblemos ar kitos tarptautinės humanitarinės teisės saugomos emblemos (ženklo), ar pavadinimo panaudojimas
BK 110 straipsnis. Agresija
BK 111 straipsnis. Draudžiama karo ataka
BK 112 straipsnis. Uždraustų karo priemonių naudojimas
BK 113 straipsnis. Marodieriavimas
BK 113(1) straipsnis. Aplaidus vado pareigų vykdymas
BK 114 straipsnis. Valstybės perversmas
BK 115 straipsnis. Kėsinimasis į Lietuvos Respublikos Prezidento gyvybę
BK 116 straipsnis. Kėsinimasis į kitos valstybės ar tarptautinės viešosios organizacijos atstovo gyvybę
BK 117 straipsnis. Išdavystė
BK 118 straipsnis. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką
BK 119 straipsnis. Šnipinėjimas
BK 120 straipsnis. Kolaboravimas
BK 121 straipsnis. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla
BK 122 straipsnis. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą
BK 123 straipsnis. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais
BK 123(1) straipsnis. Tarptautinių sankcijų pažeidimas
BK 124 straipsnis. Neteisėtas disponavimas informacija, kuri yra valstybės paslaptis
BK 125 straipsnis. Valstybės paslapties atskleidimas
BK 126 straipsnis. Valstybės paslapties praradimas
BK 127 straipsnis. Valstybės simbolių išniekinimas
BK 128 straipsnis. Užsienio valstybės, Europos Sąjungos ar tarptautinės viešosios organizacijos simbolių išniekinimas
BK 129 straipsnis. Nužudymas
BK 130 straipsnis. Nužudymas labai susijaudinus
BK 131 straipsnis. Naujagimio nužudymas
BK 132 straipsnis. Neatsargus gyvybės atėmimas
BK 133 straipsnis. Sukurstymas nusižudyti ar privedimas prie savižudybės
BK 134 straipsnis. Padėjimas nusižudyti
BK 135 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas
BK 136 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas labai susijaudinus
BK 137 straipsnis. Sunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo
BK 138 straipsnis. Nesunkus sveikatos sutrikdymas
BK 139 straipsnis. Nesunkus sveikatos sutrikdymas dėl neatsargumo
BK 140 straipsnis. Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas
BK 141 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas
BK 142 straipsnis. Neteisėtas abortas
BK 143 straipsnis. Privertimas darytis neteisėtą abortą
BK 144 straipsnis. Palikimas be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei
BK 145 straipsnis. Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas
BK 146 straipsnis. Neteisėtas laisvės atėmimas
BK 147 straipsnis. Prekyba žmonėmis
BK 147(1) straipsnis. Išnaudojimas priverstiniam darbui
BK 148 straipsnis. Žmogaus veiksmų laisvės varžymas
BK 149 straipsnis. Išžaginimas
BK 150 straipsnis. Seksualinis prievartavimas
BK 151 straipsnis. Privertimas lytiškai santykiauti
BK 151(1) straipsnis. Lytinės aistros tenkinimas pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę ir (ar) neliečiamumą
BK 152 straipsnis. Seksualinis priekabiavimas
BK 153 straipsnis. Mažamečio asmens tvirkinimas
BK 154 straipsnis. Šmeižimas
BK 155 straipsnis. Įžeidimas
BK 156 straipsnis. Vaiko pagrobimas arba vaikų sukeitimas
BK 157 straipsnis. Vaiko pirkimas arba pardavimas
BK 158 straipsnis. Vaiko palikimas
BK 159 straipsnis. Vaiko įtraukimas į nusikalstamą veiką
BK 160 straipsnis. Vaiko įtraukimas vartoti vaistus ar kitas apkvaišinančias priemones
BK 161 straipsnis. Vaiko įtraukimas girtauti
BK 162 straipsnis. Vaiko išnaudojimas pornografijai
BK 163 straipsnis. Piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis
BK 164 straipsnis. Vengimas išlaikyti vaiką
BK 165 straipsnis. Neteisėtas asmens būsto neliečiamumo pažeidimas
BK 166 straipsnis. Asmens susižinojimo neliečiamumo pažeidimas
BK 167 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas
BK 168 straipsnis. Neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas
BK 169 straipsnis. Diskriminavimas dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės
BK 170 straipsnis. Kurstymas prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę
BK 170(1) straipsnis. Grupių ir organizacijų, turinčių tikslą diskriminuoti žmonių grupę arba kurstyti prieš ją, kūrimas ir veikla
BK 170(2) straipsnis. Viešas pritarimas tarptautiniams nusikaltimams, SSRS ar nacistinės Vokietijos nusikaltimams Lietuvos Respublikai ar jos gyventojams, jų neigimas ar šiurkštus menkinimas
BK 171 straipsnis. Trukdymas atlikti religines apeigas ar religines iškilmes
BK 172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise
BK 173 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento suklastojimas arba suklastoto rinkimų ar referendumo dokumento panaudojimas
BK 174 straipsnis. Neteisingas rinkimų balsų suskaičiavimas
BK 175 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas,
BK 176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas
BK 177 straipsnis. Trukdymas profesinių sąjungų veiklai
BK 178 straipsnis. Vagystė
BK 179 straipsnis. Neteisėtas naudojimasis energija ir ryšių paslaugomis
BK 180 straipsnis. Plėšimas
BK 181 straipsnis. Turto prievartavimas
BK 182 straipsnis. Sukčiavimas
BK 183 straipsnis. Turto pasisavinimas
BK 184 straipsnis. Turto iššvaistymas
BK 185 straipsnis. Radinio pasisavinimas
BK 186 straipsnis. Turtinės žalos padarymas apgaule
BK 187 straipsnis. Turto sunaikinimas ar sugadinimas
BK 188 straipsnis. Turto sunaikinimas ar sugadinimas dėl neatsargumo
BK 189 straipsnis. Nusikalstamu būdu gauto turto įgijimas arba realizavimas
BK*189(1) straipsnis. Neteisėtas praturtėjimas
BK 190 straipsnis. Turto vertės išaiškinimas
BK 191 straipsnis. Autorystės pasisavinimas
BK 192 straipsnis. Literatūros, mokslo, meno kūrinio ar gretutinių teisių objekto neteisėtas atgaminimas, neteisėtų kopijų platinimas, gabenimas ar laikymas
BK 193 straipsnis. Informacijos apie autorių teisių ar gretutinių teisių valdymą sunaikinimas arba pakeitimas
BK 194 straipsnis. Neteisėtas autorių teisių ar gretutinių teisių techninių apsaugos priemonių pašalinimas
BK 195 straipsnis. Pramoninės nuosavybės teisių pažeidimas
BK 196 straipsnis. Neteisėtas poveikis elektroniniams duomenims
BK 197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai
BK 198 straipsnis. Neteisėtas elektroninių duomenų perėmimas ir panaudojimas
BK 198(1) straipsnis. Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos
BK 198(2) straipsnis. Neteisėtas disponavimas įrenginiais, programine įranga, slaptažodžiais, prisijungimo kodais ir kitokiais duomenimis
BK 199 straipsnis. Kontrabanda
BK199(1) straipsnis. Muitinės apgaulė
BK 199(2) straipsnis. Neteisėtas disponavimas akcizais apmokestinamomis prekėmis
BK 200 straipsnis. Neteisėtas prekių ar produkcijos neišvežimas iš Lietuvos Respublikos
BK 201 straipsnis. Neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto, denatūruoto ar techninio etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas
BK 202 straipsnis. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla
BK 203 straipsnis. Neteisėta juridinio asmens veikla
BK 204 straipsnis. Svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimas
BK 205 straipsnis. Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą
BK 206 straipsnis. Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką
BK 207 straipsnis. Kreditinis sukčiavimas
BK 208 straipsnis. Skolininko nesąžiningumas
BK 209 straipsnis. Nusikalstamas bankrotas
BK 210 straipsnis. Komercinis šnipinėjimas
BK 211 straipsnis. Komercinės paslapties atskleidimas
BK 212 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas
BK 213 straipsnis. Netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas
BK 214 straipsnis. Netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimas, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimas ar neteisėtas disponavimas elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis
BK 215 straipsnis. Neteisėtas elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimas
BK 216 straipsnis. Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas
BK 217 straipsnis. Prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija
BK 218 straipsnis. Manipuliavimas vertybinių popierių kaina
BK 219 straipsnis. Mokesčių nesumokėjimas
BK 220 straipsnis. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas
BK 221 straipsnis. Deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas
BK 222 straipsnis. Apgaulingas apskaitos tvarkymas
BK 223 straipsnis. Aplaidus apskaitos tvarkymas
BK 224 straipsnis. Netikrų ar suklastotų pašto ženklų, važiavimo ar kitokių bilietų, banderolių ar kitų oficialių žymėjimo ženklų pagaminimas, laikymas ar realizavimas
BK 225 straipsnis. Kyšininkavimas
BK 226 straipsnis. Tarpininko kyšininkavimas
BK 227 straipsnis. Papirkimas
BK 228 straipsnis. Piktnaudžiavimas
BK 228(1) straipsnis. Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas
BK 229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas
BK 230 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas
BK 231 straipsnis. Trukdymas teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai
BK 232 straipsnis. Nepagarba teismui
BK 233 straipsnis. Poveikis liudytojui, nukentėjusiam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui
BK 234 straipsnis. Poveikis nukentėjusiam asmeniui, kad šis susitaikytų su kaltininku
BK 235 straipsnis. Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas
BK 236 straipsnis. Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą
BK 237 straipsnis. Nusikaltimo ar nusikaltimą padariusio asmens slėpimas
BK 238 straipsnis. Nepranešimas apie nusikaltimą
BK 239 straipsnis. Laisvės atėmimo įstaigos darbo dezorganizavimas
BK 240 straipsnis. Kalinio išlaisvinimas
BK 241 straipsnis. Kalinio pabėgimas
BK 242 straipsnis. Vengimas atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą
BK 243 straipsnis. Vengimas atlikti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes arba baudžiamojo poveikio priemones
BK 244 straipsnis. Juridiniam asmeniui paskirtos bausmės nevykdymas
BK 245 straipsnis. Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas
BK 246 straipsnis. Aprašyto ar areštuoto turto arba turto, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, perleidimas, paslėpimas, sunaikinimas ar sugadinimas
BK 247 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo
BK 248 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas
BK 249 straipsnis. Nusikalstamas susivienijimas
BK 250 straipsnis. Teroro aktas
BK 250(1) straipsnis. Terorizmo kurstymas
BK 251 straipsnis. Orlaivio, laivo arba stacionarios platformos kontinentiniame šelfe
BK 252 straipsnis. Žmogaus pagrobimas įkaitu
BK 253 straipsnis. Neteisėtas disponavimas šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis
BK 253(1) straipsnis. Neteisėtas tarpininkavimas dėl karinės įrangos perdavimo
BK 254 straipsnis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų pagrobimas
BK 255 straipsnis. Šaunamojo ginklo, šaudmenų, sprogmenų ar sprogstamųjų medžiagų laikymo taisyklių pažeidimas
BK 256 straipsnis. Neteisėtas disponavimas branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais
BK 256(1) straipsnis. Grasinimas panaudoti ar kitaip paveikti arba neteisėtai įgyti branduolines ar radioaktyviąsias medžiagas arba kitus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius
BK 257 straipsnis. Teisėto disponavimo branduolinėmis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba kitais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais taisyklių pažeidimas
BK 257(1) straipsnis. Įrenginių sprogstamosioms medžiagoms, sprogmenims ar radioaktyviosioms medžiagoms gaminti gaminimas arba jų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas ar platinimas
BK 258 straipsnis. Neteisėtas disponavimas nešaunamuoju ginklu
BK 259 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti
BK 260 straipsnis. Neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu
BK 261 straipsnis. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas nepilnamečiams
BK 262 straipsnis. Įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimas arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimas
BK 263 straipsnis. Narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystė, prievartavimas arba
BK 264 straipsnis. Lenkimas vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas
BK 265 straipsnis. Neteisėtas aguonų ar kanapių auginimas
BK 266 straipsnis. Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)
BK 267 straipsnis. Neteisėtas disponavimas stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis
BK 267(1) straipsnis. Biologinio ginklo kūrimas ar neteisėtas disponavimas juo
BK 268 straipsnis. Teisėto disponavimo narkotinėmis, psichotropinėmis, stipriai veikiančiomis ar nuodingosiomis medžiagomis taisyklių pažeidimas
BK 269 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas
BK 270 straipsnis. Aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimas
BK 270(1) straipsnis. Neteisėta prekyba ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis
BK 271 straipsnis. Saugomų teritorijų ar saugomų gamtos objektų sunaikinimas ar suniokojimas
BK 271(1) straipsnis. Statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas
BK 272 straipsnis. Neteisėtas medžiojimas ar žvejojimas arba kitoks laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas
BK 273 straipsnis. Neteisėtas miško kirtimas ar pelkių naikinimas
BK 274 straipsnis. Neteisėtas saugomų laukinių augalų, grybų ar jų dalių rinkimas, naikinimas, realizavimas ar kitoks disponavimas jais
BK 275 straipsnis. Neteisėta farmacinė veikla
BK 276 straipsnis. Kenksmingų žmogaus sveikatai ar gyvybei produktų gamyba arba prekyba jais
BK 277 straipsnis. Kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimas
BK 277(1) straipsnis. Sąvokų išaiškinimas
BK 278 straipsnis. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkama priežiūra ar remontas
BK 279 straipsnis. Tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimas
BK 280 straipsnis. Transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių sugadinimas
BK 281 straipsnis. Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimas
BK 282 straipsnis. Transporto eismo tvarkos ar saugumo taisyklių pažeidimas
BK 283 straipsnis. Riaušės
BK 284 straipsnis. Viešosios tvarkos pažeidimas
BK 285 straipsnis. Melagingas pranešimas apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę
BK 286 straipsnis. Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui
BK 287 straipsnis. Grasinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui
BK 288 straipsnis. Kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą
BK 289 straipsnis. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimas
BK 290 straipsnis. Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas
BK 291 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas
BK 292 straipsnis. Neteisėtas žmonių gabenimas per valstybės sieną
BK 293 straipsnis. Lietuvos Respublikos piliečių kelionių į užsienį nelegaliai ten jiems pasilikti arba palikti be pagalbos organizavimas
BK 294 straipsnis. Savavaldžiavimas
BK 295 straipsnis. Neteisėtas specialios technikos įrengimas ar panaudojimas informacijai rinkti
BK 296 straipsnis. Tarnybos paslapties pagrobimas ar kitoks neteisėtas įgijimas
BK 297 straipsnis. Tarnybos paslapties atskleidimas
BK 298 straipsnis. Neteisėtas žemėnaudos riboženklio pakeitimas
BK 299 straipsnis. Pagalbos nesuteikimas susidūrus laivams
BK 300 straipsnis. Dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu
BK 301 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimas
BK 302 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas
BK 302(1) straipsnis. Įrangos antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos atskaitomybės blankams klastoti gaminimas, laikymas, gabenimas, siuntimas ar realizavimas
BK 303 straipsnis. Antspaudo, spaudo ar dokumento sunaikinimas arba paslėpimas
BK 304 straipsnis. Melagingos informacijos pateikimas siekiant įgyti dokumentą
BK 305 straipsnis. Matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų parametrų pakeitimas
BK 306 straipsnis. Valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo arba Lietuvos Respublikos tarptautinėje sutartyje numatyto ar užsienio valstybės kontrolinio prabavimo ženklo įspaudo pagrobimas, suklastojimas, realizavimas ar netikro įspaudo panaudojimas
BK 306(1) straipsnis. Transporto priemonės identifikavimo numerių suklastojimas, neteisėtas sunaikinimas ar pakeitimas
BK 307 straipsnis. Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos
BK 308 straipsnis. Įtraukimas į prostituciją
BK 308(1) straipsnis. Draudžiami biomedicininiai tyrimai su žmogumi ar žmogaus embrionu
BK 309 straipsnis. Disponavimas pornografinio turinio dalykais
BK 310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais
BK 311 straipsnis. Mirusiojo palaikų išniekinimas
BK 312 straipsnis. Kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimas
BK 313 straipsnis. Mirusiojo atminimo paniekinimas
BK 314 straipsnis. Šaukimo į privalomąją karo tarnybą vengimas
BK 315 straipsnis. Šaukimo į karo tarnybą karo padėties metu vengimas
BK 316 straipsnis. Vengimas atlikti karo tarnybą
BK 317 straipsnis. Įsakymo nevykdymas
BK 318 straipsnis. Grasinimas vadui ar smurtas prieš jį
BK 319 straipsnis. Smurto veiksmai prieš pavaldinį
BK 320 straipsnis. Kario terorizavimas
BK 321 straipsnis. Neteisėtas įsakymas ir jo vykdymas
BK 322 straipsnis. Savavališkas pasišalinimas
BK 323 straipsnis. Dezertyravimas
BK 324 straipsnis. Krašto apsaugos turto praradimas
BK 325 straipsnis. Sargybų tarnybos taisyklių pažeidimas
BK 326 straipsnis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos taisyklių pažeidimas
BK 327 straipsnis. Budėjimo tarnybos taisyklių pažeidimas
BK 328 straipsnis. Žūvančio karo laivo palikimas
BK 329 straipsnis. Karo dalinio vėliavos praradimas ar išniekinimas
BK 330 straipsnis. Sąvokų išaiškinimas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priedas: ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
BK I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS
BK II SKYRIUS BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO GALIOJIMAS
BK III SKYRIUS NUSIKALTIMAS IR BAUDŽIAMASIS NUSIŽENGIMAS
BK IV SKYRIUS NUSIKALSTAMOS VEIKOS STADIJOS IR FORMOS
BK V SKYRIUS BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ ŠALINANČIOS APLINKYBĖS
BK VI SKYRIUS ATLEIDIMAS NUO BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS
BK VII SKYRIUS BAUSMĖ
BK VIII SKYRIUS BAUSMĖS SKYRIMAS
BK IX SKYRIUS BAUDŽIAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS IR JŲ SKYRIMAS
BK X SKYRIUS BAUSMĖS VYKDYMO ATIDĖJIMAS IR ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS
BK XI SKYRIUS NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS YPATUMAI
BK XII SKYRIUS BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS SENATIS
BK XIII SKYRIUS TEISTUMAS
BK XIV SKYRIUS PRIVERČIAMOSIOS MEDICINOS PRIEMONĖS
BK XV SKYRIUS NUSIKALTIMAI ŽMONIŠKUMUI IR KARO NUSIKALTIMAI
BK XVI SKYRIUS NUSIKALTIMAI LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBEI, TERITORIJOS VIENTISUMUI IR KONSTITUCINEI SANTVARKAI
BK XVII SKYRIUS NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS GYVYBEI
BK XVIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS SVEIKATAI
BK XIX SKYRIUS NUSIKALTIMAI, PAVOJINGI ŽMOGAUS SVEIKATAI IR GYVYBEI
BK XX SKYRIUS NUSIKALTIMAI ŽMOGAUS LAISVEI
BK XXI SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ŽMOGAUS SEKSUALINIO APSISPRENDIMO LAISVEI IR NELIEČIAMUMUI
BK XXII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS GARBEI IR ORUMUI
BK XXIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VAIKUI IR ŠEIMAI
BK XXIV SKYRIUS NUSIKALTIMAI ASMENS PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUMUI
BK XXV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS LYGIATEISIŠKUMUI IR SĄŽINĖS LAISVEI
BK XXVI SKYRIUS NUSIKALTIMAI ASMENŲ RINKIMŲ TEISĖMS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO, SEIMO, EUROPOS PARLAMENTO BEI SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AR REFERENDUMŲ TVARKAI
BK XXVII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI ASMENS SOCIALINĖMS TEISĖMS
BK XXVIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI NUOSAVYBEI, TURTINĖMS TEISĖMS IR TURTINIAMS INTERESAMS
BK XXIX SKYRIUS NUSIKALTIMAI INTELEKTINEI IR PRAMONINEI NUOSAVYBEI
BK XXX SKYRIUS NUSIKALTIMAI ELEKTRONINIŲ DUOMENŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ SAUGUMUI
BK XXXI SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI EKONOMIKAI IR VERSLO TVARKAI
BK XXXII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI FINANSŲ SISTEMAI
BK XXXIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALSTYBĖS TARNYBAI IR VIEŠIESIEMS INTERESAMS
BK XXXIV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI TEISINGUMUI
BK XXXV SKYRIUS NUSIKALTIMAI VISUOMENĖS SAUGUMUI
BK XXXVI SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU GINKLAIS, ŠAUDMENIMIS, SPROGMENIMIS, SPROGSTAMOSIOMIS AR RADIOAKTYVIOSIOMIS MEDŽIAGOMIS ARBA KARINE ĮRANGA
BK XXXVII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS, NUODINGOSIOMIS AR STIPRIAI VEIKIANČIOMIS MEDŽIAGOMIS
BK XXXVIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI APLINKAI IR ŽMONIŲ SVEIKATAI
BK XXXIX SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI
BK XL SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VIEŠAJAI TVARKAI
BK XLI SKYRIUS NUSIKALTIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS ATLIEKANČIO ASMENS VEIKLAI
BK XLII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALDYMO TVARKAI
BK XLIII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI VALDYMO TVARKAI, SUSIJĘ SU DOKUMENTŲ AR MATAVIMO PRIEMONIŲ KLASTOJIMU
BK XLIV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI DOROVEI
BK XLV SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI MIRUSIOJO ATMINIMUI
BK XLVI SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI KRAŠTO APSAUGOS TARNYBAI
Autorinės teisės    Kontaktai    Įmonės       Įdėti į mėgiamus

2004-2015 © UAB "Rinkodaros ekspertai"
468x60
240x60280x120