Lietuviškai    English   
Valstybe.com
Prezidento kanceliarija
Seimas
Įstaigos atskaitingos Seimui
Vyriausybė
Institucijos prie Vyriausybės
Europos Parlamento nariai
Ministerijos ir departamentai
Teismai
Prokuratūros
Advokatai
Notarai
Antstoliai
Savivaldybės
Lietuvos ambasados užsienyje
Lietuvos konsulatai užsienyje
Lietuvos garbės konsulai užsienyje
Lietuvos atstovybės tarptautinėse organizacijose
Užsienio šalių ambasados Lietuvoje
Užsienio šalių konsulinės įstaigos Lietuvoje
Tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvai
Ambasados kitose šalyse
Parlamentinės partijos
Asociacijos ir sąjungos
Pasaulio Lietuvių bendruomenės
Elektroninės valdžios paslaugos
Komercinės įmonės, įstaigos, organizacijos
Europos Sąjungos Šalys narės

Slėpti sąrašą
Seimas      Vyriausybė      Ministerijos ir departamentai      Teismai      Savivaldybės      Užsienio šalių ambasados Lietuvoje      
Visas sąrašas
  Valstybės institucijų paieška
Valstybės tarnautojų paieška  
Populiariausios paieškos

Informacinė sistema

Į pradžią
  Savivaldybės

Vilniaus miesto savivaldybės administracija  Informacija
Adresas:   Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Telefonas:   (8 5) 211 2000
El. paštas:    e.vicemeras @ vilnius.lt
Tinklalapis:   www.vilnius.lt
Archyvinės pažymos; interesantų priėmimas
1. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš Savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas
2. Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas
3. Interesantų priėmimas susipažinti su Savivaldybės veiklos dokumentais
4. Interesantų priėmimas susipažinti su likviduotų juridinių asmenų dokumentais
5. Pareiškėjo dokumentų kopijų, saugojamų Interesantų aptarnavimo skyriuje, tvirtinimas ir išdavimas
6. Gyventojų priėmimas pas Savivaldybės struktūrinių dalinių vadovus ir skyrių vedėjus
7. Fizinių ir juridinių asmenų skundų (pranešimų), adresuotų Savivaldybės administracijai, Savivaldybės merui, jo pavaduotojams, Administracijos direktoriui, jo pavaduotojams, priėmimas
8. Fizinių ir juridinių asmenų pasiūlymų (idėjų) Vilniaus miesto savivaldybei pateikimas ir nagrinėjimas.
9. Prašymų deklaruoti gyvenamąją vietą Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje adresu Gedimino pr. 24-40, Vilnius priėmimas
10. Likviduotų juridinių asmenų dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas
11. Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas
12. Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas

Civilinė metrikacija; nuosavybės teisų atkūrimas; pirminė teisinė pagalba
1. Įvaikinimo registravimas
2. Vardo, pavardės, tautybės keitimas
3. Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas
4. Tėvystės nustatymo ir nuginčijimo registravimas
5. Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas
6. Kartotinio civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimo išdavimas
7. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas
8. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas
9. Tėvystės pripažinimo registravimas
10. Naujagimio gimimo registravimas
11. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įrašymas į apskaitą
12. Mirties registravimas
13. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
14. Užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įrašymas į apskaitą
15. Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje
16. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įrašymas į apskaitą
17. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įrašymas į apskaitą
18. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
19. Pirminė teisinė pagalba

Kultūra; švietimas; sportas; jaunimo reikalai
1. Mokymo ir mokslo įstaigų negyvenamųjų patalpų nuoma sporto, švietimo ir mokslo veiklai laisvu nuo patalpų naudojimo pagal tiesioginę paskirtį laiku
2. Valstybinių, savivaldybių ir nevalstybinių (privačių) švietimo ir mokslo institucijų įregistravimas Švietimo ir mokslo registre
3. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas
4. Paraiškų priėmimas jaunimo programų konkursui (nevyksta)
5. Paraiškų priėmimas gatvės jaunimo projektų finansavimo konkursui (baigėsi)
6. Vaikų priėmimas į Vilniaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę

Mokesčiai; mokesčių permokos
1. Fizinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas
2. Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas
3. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas
4. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas
5. Valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojų (juridinių asmenų) paklausimų ir raštų deklaravimo klausimais priėmimas
6. Valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojų (fizinių asmenų) paklausimų ir raštų dėl mokesčio apskaičiavimo priėmimas
7. Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimas

Potvarkių, nutarimų ir įsakymų kopijų išdavimas
1. Einamųjų ir praėjusių metų Savivaldybės mero potvarkių ir jų rengimo dokumentų kopijų tvirtinimas ir išdavimas
2. Einamųjų ir praėjusių metų Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų įsakymų ir jų rengimo dokumentų kopijų tvirtinimas ir išdavimas
3. Einamųjų ir praėjusių metų Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir jų rengimo dokumentų kopijų tvirtinimas ir išdavimas

Saugotini želdiniai
1. Leidimų išdavimas saugotinų medžių ir krūmų kirtimui bei genėjimui

Seniūnijos
1. Interesantų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais
2. Leidimų prekiauti ir teikti paslaugas viešosiose vietose iš nestacionarių įrenginių išdavimas
3. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas
4. Pažymos apie gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
5. Charakteristikų dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
6. Charakteristikų dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo išdavimas
7. Leidimų laidoti Grigiškių seniūnijos kapinėse išdavimas
8. Pažymų apie mirusiojo palaidojimo vietą Grigiškių seniūnijos kapinėse išdavimas
9. Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas
10. Gyvenamosios vietos atvykimo deklaravimas
11. Prašymų įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės priėmimas
12. Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos
13. Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
14. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas
15. Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Vilniaus miesto savivaldybės išdavimas

Statyba; architektūra
1. Teritorijos detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimas
2. Teritorijos detaliojo planavimo sąlygų sąvado išdavimas
3. Specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymas
4. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas
5. Pritarimas antkapių ir kapaviečių įrengimo projektams
6. Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams
7. Pritarimas atminimo (informacinių) lentų, įamžinimo ženklų įrengimo projektams
8. Adreso ir numerio suteikimas, pakeitimas arba panaikinimas žemės sklypų objektams (pastatams ar jų kompleksams), patalpoms (butams) bei pavadinimų suteikimas gatvėms ir aikštėms
9. Planavimo sąlygų rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui (formavimo ir pertvarkymo projektui) rengti išdavimas
10. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto surašymas
11. Pastato kultūrinės vertės nustatymas
12. Tarpininkavimas tarp kultūros paveldo statinių, objektų ir kitų nekilnojamųjų daiktų, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje ar vietovėje, valdytojų ir Kultūros paveldo departamento
13. Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimas, derinimas ir tvirtinimas miesto teritorijoje
14. Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams
15. Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas

Sveikatos ir socialinė apsauga; vaikų teisių apsauga
1. Konsultacijų apie įrašymą į sąrašus socialinio būsto nuomai suteikimas
2. Asmenų (šeimų) įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai
3. Socialinio būsto nuoma
4. Socialinio būsto nuomos sutarčių sudarymas terminuotam laikotarpiui
5. Bendrabučio nuoma ir nuomos sutarčių pratęsimas
6. Grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimas būstu
7. Konsultacijų apie valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti teikimas
8. Pažymų apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimas
9. Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba jos naikinimo išdavimas
10. Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams likusiems be tėvų globos
11. Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimas
12. Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas
13. Būsto pritaikymas neįgaliesiems
14. Pareiškimo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) ir globos neveiksniam asmeniui nustatymo teikimas
15. Pareiškimo dėl veiksnaus (ribotai veiksnaus) asmens rūpybos nustatymo teikimas
16. Kompensacijų už vieno būsto, kuriame deklaruota gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį, laidinio telefono abonentinį mokestį, kitas paslaugas, suvartotas gamtines dujas, elektros energiją ir kietą kurą taikymas nepriklausomybės gynėjams
17. Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas
18. Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas
19. Nukentėjusio asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas
20. Asmenų, neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu, siuntimas į ambulatorinio gydymo įstaigas
21. Šalpos pensijos skyrimas
22. Šalpos našlaičių pensijos skyrimas
23. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
24. Šalpos kompensacijos skyrimas
25. Šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., mokėjimas
26. Šalpos kompensacijos ir šalpos (socialinės) pensijos gavėjo pažymėjimo išdavimas
27. Išmokos už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas
28. Spec. automobilių įsigijimo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimas
29. Vienkartinė išmoka vaikui
30. Išmokos vaikui skyrimas
31. Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas
32. Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
33. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas
34. Specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymas
35. Socialinės pašalpos skyrimas
36. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens kompensacijų skyrimas
37. Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems skyrimas
38. Kompensacijos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas
39. Vienkartinių pašalpų iki 2 BSI (260 Lt) dydžio skyrimas
40. Laidojimo pašalpų skyrimas
41. Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
42. Maitinimo bei asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų teikimas
43. Talonų fotonuotraukoms padaryti skyrimas
44. Transporto paslaugų teikimas
45. Laikinojo asmens pažymėjimo išdavimas
46. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas
47. Pagalbos į namus paslaugų teikimas
48. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas
49. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims
50. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims
51. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms
52. Pažymėjimo, suteikiančio teisę važiuoti su 80 procentų nuolaida Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, išdavimas
53. Vienkartinių pašalpų nuo 4 iki 48 BSI (520 - 2600 Lt) dydžio skyrimas
54. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas socialinės rizikos vaikams bei likusiems be tėvų globos vaikams
55. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia
56. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas vaikams su negalia
57. Socialinės paramos mokiniams skyrimas
58. Vienkartinės pašalpos skyrimas gimus trynukams ir daugiau vaikų
59. Dienos socialinės globos asmens namuose teikimas
60. Dėl Kredito ir palūkanų apmokėjimo pagal pateiktą bendrojo naudojimo objekto valdytojo Paraišką
61. Dėl Pažymos kreditui ir palūkanoms apmokėti išdavimo
62. Pagalbos pinigų skyrimas šeimoms, globojančioms (rūpinančioms) ar prižiūrinčioms nesusietus giminystės ryšiais vaikus
63. Pažymos apie asmens gaunamas (ar ne gaunamas) išmokas pateikimas

Tarybos Sekretoriatas
1. Savivaldybės tarybos sprendimų kopijų tvirtinimas ir išdavimas

Verslo licencijos ir leidimai; nuoma; privatizavimas; reklama
1. Leidimų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
2. Leidimų verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas
3. Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla papildymas, patikslinimas, dublikatų išdavimas
4. Leidimų verstis prekyba naftos produktais galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas įmonės prašymu
5. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų ir licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimas kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu
6. Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, paviljonuose išdavimas
7. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas
8. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas
9. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas
10. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas viešojo maitinimo įmonėse ir parduotuvėse
11. Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu
12. Vienkartinių licencijų: verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose; verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose; verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse; verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse.
13. Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, išdavimas
14. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas
15. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
16. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas
17. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas
18. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas
19. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezoną išdavimas
20. Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu
21. Sutikimų steigti lošimo namus (kazino) Vilniaus mieste išdavimas
22. Leidimų teikti paslaugas (eksploatuoti kilnojamuosius atrakcionus) išdavimas
23. Prašymų suteikti negyvenamąsias patalpas pagal panaudą nagrinėjimas, teikimas svarstyti
24. Ekonomikos ir investicijų departamento balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl investicijų patalpoms pagerinti atlyginimo patalpų privatizavimo metu nagrinėjimas
25. Ekonomikos ir investicijų departamento balanse apskaitomų negyvenamųjų patalpų nuomininkų prašymų dėl leidimo atlikti nuomojamų patalpų kapitalinį remontą ar rekonstrukciją nagrinėjimas
26. Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų
27. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
28. Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas
29. Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas
30. Leidimo verstis mažmenine ar didmenine prekyba dujomis patikslinimas, papildymas, panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas
31. Išorinės reklamos vaizdo pakeitimo projektų tikrinimas ir derinimas
32. Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone, lauko kavinėje išdavimas

Viešoji tvarka; renginių derinimas; skrydžių derinimas; šunų laikymas
1. Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas
2. IV klasės pirotechnikos priemonių naudojimo vietų derinimas
3. Skrydžių virš Vilniaus miesto derinimas
4. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas
5. Agresyviems šunims Vilniaus mieste laikyti leidimų išdavimas
6. Pažymėjimų dėl suderintos grafičių piešimo vietos išdavimas
7. Leidimų filmuoti filmus išdavimas

Žemės ir aplinkos darbai; transportas; laidojimas; komunaliniai mokesčiai
1. Leidimų kasinėti ir aptverti paraiškų išdavimas
2. Leidimų kasinėti ir aptverti išdavimas
3. Leidimų kasinėti ir aptverti pratęsimas
4. Leidimų kasinėti ir aptverti uždarymas
5. Leidimų įrengti paslaugų ir informacinius kelio ženklus miesto gatvėse išdavimas
6. Sutikimų rezervuoti transporto priemonių stovėjimo vietas išdavimas
7. Licencijos ir licencijos dublikatų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo laiko pratęsimas
8. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
9. Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas ir atitinkamų sutarčių sudarymas
10. Sutartys dėl inžinerinių statinių projektavimo ir / ar statybos
11. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas
12. Sutarčių prie prisijungimo sąlygų sudarymas
13. Statinio projekto patikrinimas
14. Teritorijų planavimo dokumentų suderinimas
15. Leidimų skirti naują kapavietę miesto kapinėse išdavimas
16. Leidimų palaidoti šeimos kape miesto kapinėse išdavimas
17. Leidimų pervežti palaikus išdavimas
18. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų ir surinktų nepanaudotų lėšų perdavimas daugiabučių namų savininkų bendrijoms ar jungtinės veiklos sutarties dalyviams
19. Konsultacijų apie gyvenamųjų namų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir priežiūros, mokesčių už teikiamas priežiūros paslaugas nustatymo tvarką teikimas
20. Konsultacijų apie šilumos ir karšto vandens tiekimo, mokesčių už šiluminę energiją ir karštą vandenį nustatymo bei šilumos ūkio atnaujinimo tvarką tiekimas
21. Konsultacijų apie šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas teikimas
22. Konsultacijų teikimas apie pastatų, butų ar kitų patalpų centralizuoto šildymo atjungimą vartotojų iniciatyva
23. Šilumos tiekimo licencijų išdavimas
24. Inžinerinių tinklų bei įrenginių priėmimas nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų
25. Konsultacijų apie elektros energijos tiekimą gyvenamiesiems namams, namo vidaus elektros tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto, apskaitos, mokesčių už paslaugas nustatymo tvarką teikimas
26. Konsultacijų apie pastatų priežiūros organizavimo tvarką teikimas
27. Licencijos kopijos keleiviams vežti naudojamai transporto priemonei vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pakeitimas ir galiojimo pratęsimas
28. Leidimų praplėsti kapavietę miesto kapinėse išdavimas
29. Rašytinis pritarimas suprojektuotiems statiniams raudonųjų linijų gatvės (kelio apsaugos) zonoje
30. Leidimų važiuoti Vilniaus miesto gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimas

Žemės ūkis
1. Duomenų keitimas, nusipirkus jau registruotą Lietuvoje žemės ūkio techniką
2. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas
3. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas
4. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) registracijos liudijimo dublikato išdavimas
5. Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinių numerių išdavimas
6. Traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono išdavimas
7. Žemės ūkio valdų registravimas / atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre.
8. Pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą
9. Ūkininko ūkio registravimas
10. Ūkininko ūkio perkėlimas iš Vilniaus miesto į kitą rajoną
11. Ūkininko ūkio išregistravimas
12. Ūkininko ūkio duomenų keitimas
13. Prašymų pateikimas įregistruoto ūkininko ūkio pažymėjimui gauti
14. Konsultavimas žemės ūkio paslaugų teikimo klausimais
15. Pažymos apie traktoriaus techninius ir eksploatacinius duomenis išdavimas
16. Pažymų turgavietėms apie ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomą pagrindinę bei papildomą žemės ūkio ekonominę veiklą užsakymas / išdavimas
17. Paraiškos Tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas, laukų ribų įbraižymas
18. Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas
19. Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Daugiau informacijos spauskite čia

Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo laikas:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-17.30 val.
Penktadieniais - 7.30-16.15 val.
(Prieššventinėmis dienomis - viena valanda trumpiau).

Savivaldybės informacija teikiama telefonais: 1664 (trumpasis), 211 2000.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Interesantų aptarnavimo skyriaus darbo galite pasakyti telefonais:
211 2045, 8 620 54 072 Interesantų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavaduotojai Irenai Vaicekauskienei,
arba atsiųsti elektroniniu paštu: savivaldybe@vilnius.lt

Daugia informacijos


Autorinės teisės    Kontaktai    Įmonės       Įdėti į mėgiamus

2004-2015 © UAB "Rinkodaros ekspertai"
468x60
240x60biuropasaulis.lt
eBaldai.lt
kubas1_130
sveikuolis_ld_130
klapedos_miesto_socialines_paramos_centras_130
salcininku_statyba_naujas_130
kauno_vaiku_abilitacijos_c_130
prancuzu_pradine_naujas_130
biblioteka1_130
1_130_60
grigiskiu_sveikatos_130_02
vileisis1_130
viltene_lopselis_darz_130
rvs_130
tortai_130
ciurlionio_mm_130
neste1_130
vasilkacgimnazija_140_01
viltene_130
turizm_130
Saulės privati mokykla
ogmiosgeles_130
vaidilute_ld_130
akluju_ir_silpnaregiu_130
spragtukas_lops_130
2_130_14