Lietuviškai    English   
Valstybe.com
Prezidento kanceliarija
Seimas
Įstaigos atskaitingos Seimui
Vyriausybė
Institucijos prie Vyriausybės
Europos Parlamento nariai
Ministerijos ir departamentai
Teismai
Prokuratūros
Advokatai
Notarai
Antstoliai
Savivaldybės
Lietuvos ambasados užsienyje
Lietuvos konsulatai užsienyje
Lietuvos garbės konsulai užsienyje
Lietuvos atstovybės tarptautinėse organizacijose
Užsienio šalių ambasados Lietuvoje
Užsienio šalių konsulinės įstaigos Lietuvoje
Tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvai
Ambasados kitose šalyse
Parlamentinės partijos
Asociacijos ir sąjungos
Pasaulio Lietuvių bendruomenės
Elektroninės valdžios paslaugos
Komercinės įmonės, įstaigos, organizacijos
Europos Sąjungos Šalys narės

Slėpti sąrašą
Seimas      Vyriausybė      Ministerijos ir departamentai      Teismai      Savivaldybės      Užsienio šalių ambasados Lietuvoje      
Visas sąrašas
  Valstybės institucijų paieška
Valstybės tarnautojų paieška  
Populiariausios paieškos

Viešųjų pirkimų konkursai

PROJEKTO „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDRĄSIAS KOMPETENCIJAS“ ANDRAGOGINIŲ RADIJO LAIDŲ KŪRIMO IR TRANSLIAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS


2011-09-16

Numeris: 111115
Vokų atplėšimo data: 2011-09-28

Sk-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-5
(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymo Nr. 1S-73 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Ugdymo plėtotės centras
 
Juridinių asmenų registras, 302430498, M. Katkaus g. 44, Vilnius, Tel.: (370-5) 277 15 50, Faks.: (8 5) 272 4315, Ilona.Tarasevic@upc.smm.lt, www.suaugusiujusvietimas.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ

200  m.                        d. Nr.      

Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Organizacijos pavadinimas ir kodas
  Ugdymo plėtotės centras (302430498)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (jei reikia)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  M. Katkaus g. 44, Vilnius
Pašto indeksas
  LT- 09217
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
Kam: Ilonai Tarasevič
Telefonas:
  (370-5) 277 15 50
El. paštas
  Ilona.Tarasevic@upc.smm.lt
Faksas
  (8 5) 272 4315
Interneto adresas
  www.suaugusiujusvietimas.lt

I.2. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.2 punktą        
 
I.3 ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI DOKUMENTUS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.3 punktą         
 
I.4. ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMI PASIŪLYMAI ARBA PARAIŠKOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.4 punktą         
 

I.5. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
  I.5.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4STR. 1D. 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE NURODYTOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
12  Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė
 
Švietimas
 
  I.5.2. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje    
 I.5.3. Ar perkančioji organizacija yra įgaliota atlikti pirkimą
  Taip          Ne     
II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
 II.1.1 Darbų tipas (pildyti, jei perkami darbai)
    
II.1.2. Prekių pirkimo tipas(pildyti, jei perkamos prekės)
   
II.1.3. Paslaugų kategorija(pildyti, jei perkamos paslaugos)
  26 
II.1.4. Informacija apie preliminariąją sutartį:
(pildyti, jei bus sudaroma preliminarioji sutartis)
II.1.4.1. Preliminarioji sutartis sudaroma su vieninteliu tiekėju
   Taip         Ne     
II.1.4.2. Preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų skaičius
     
II.1.4.3. Numatoma bendra pirkimo vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę
    
II.1.5. Pirkimo pavadinimas
    PROJEKTO „SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SISTEMOS PLĖTRA SUTEIKIANT BESIMOKANTIEMS ASMENIMS BENDRĄSIAS KOMPETENCIJAS“ ANDRAGOGINIŲ RADIJO LAIDŲ KŪRIMO IR TRANSLIAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS
II.1.6. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
    Ugdymo plėtotės centras, Geležinio Vilko g. 12-410, 01112 Vilnius
II.1.7. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.:CPV)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  92211000-3  (Radijo laidų kūrimo paslaugos.)   
II.1.8. Pirkimo objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis
   Taip        Ne   
Jei taip, pasiūlimai turi būti teikiami: (pažymėkite tik vieną langelį):
  Vienai daliai Vienai, kelioms ar visoms dalims Visoms dalims
II.1.9. Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
   Taip        Ne   
II.2. APIMTYS
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus
  Perkamos paslaugos: andragoginių radijo laidų sukūrimas ir transliacija. Pirkimą sudaro trys dalys. Perkamų paslaugų tikslas – sukurti dešimt radijo laidų ciklų, kuriomis siekiama perteikti žinias ir informaciją suaugusiems jiems aktualiais klausimais, didinti mokymosi prieinamumą bei kelti mokymosi patrauklumą. Radijo laidų sukūrimo paslaugos apima šias paslaugas: 1. Radijo laidų turinio kūrimas (koncepcijos parengimas, laidų scenarinio plano parengimas, laidų turinio kūrimas). 2. Radijo laidų kūrimo režisieriaus, atsakingo už vispusį projekto valdymą, radijo laidų idėjos bei scenarijaus parengimą, paslaugos (vienas režisierius vienai pirkimo daliai, kiekvienai pirkimo daliai skirtingi režisieriai). 3. Radijo laidų vedėjo – pranešėjo paslaugos (vienas vedėjas vienai pirkimo daliai, kiekvienai daliai skirtingi vedėjai). 4. Eksperto – andragogo, atsakingo už medžiagos radijo laidoms parinkimą, andragoginės tematikos bei metodų naudojimo radijo laidose užtikrinimą, išsamaus laidų scenarinio plano parengimą, paslaugos (vienas ekspertas – andragogas kiekvienam radijo laidų ciklui, kiekvienai pirkimo daliai skirtingi ekspertai). 5. Lektorių / ekspertų radijo laidoms paslaugos (tiekėjas privalo užtikrinti, kad radijo laidose dalyvaus radijo laidų tematiką išmanantys ekspertai (interaktyvioje dalyje)). 6. Radijo laidų transliacija. 7. Radijo laidų anonso sukūrimas ir transliavimas. 8. Radijo laidų įrašymas į elektroninę laikmeną.
II.2.2. Sutarčių pratęsimo galimybės. Galimų pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam sutartys gali būti pratęstos
  Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas abiejų šalių sutarimu 60 kalendorinių dienų.
II.3. SUTARTIES TRUKMĖ
  Arba: Laikotarpis mėnesiais  ir/arba dienomis 150 po sutarties sudarymo
  Arba: pradžia   ir/arba pabaiga   
III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA
III.1. SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
(jei taikomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (būdus))
  Sutarties įvykdymas užtikrinamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdu – netesybomis. Jeigu Paslaugų teikėjas nesuteiks, netinkamai suteiks Paslaugų arba kitaip nevykdys Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, turės sumokėti 10 proc. dydžio baudą nuo nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų vertės. Baudos sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Paslaugų gavėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo pareigos juos visiškai atlyginti.
III.1.2. Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas
  Paslaugų gavėjas už suteiktas Paslaugas su Paslaugų teikėju atsiskaito per 90 kalendorinių dienų po Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros už suteiktas Paslaugas pateikimo Paslaugų gavėjui dienos.
III.2. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA
III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį ir profesinį pajėgumą. Privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus
  1.Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, ir dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija(dokumentų kopijos yra tvirtinamos paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)), išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2. Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas. Pateikiamas išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija (dokumentų kopijos yra tvirtinamos paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 3. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. Pateikiama: 1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija (dokumentų kopijos yra tvirtinamos paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 2) Tiekėjo deklaracija (Pirkimo sąlygų 3 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. 4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija (dokumentų kopijos yra tvirtinamos paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)), išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymo pateikimo termino. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 5. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu. Pateikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija (dokumentų kopijos yra tvirtinamos paslaugų teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi)), išduotas ne anksčiau kaip 30 kalendorinių dienų iki pasiūlymo pateikimo termino. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo – profesinės etikos pažeidimo, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieneri metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme numatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Pateikiama Tiekėjo deklaracija. 7. Tiekėjo vidutinė metinė bendroji apyvarta per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus)– ne mažiau kaip 190000 litų be PVM (pasiūlymą teikiant vienai pirkimo daliai). Pasiūlymus teikiant daugiau nei vienai daliai, vidutinė metinė bendroji apyvarta turi būti tiek kartų didesnė, kiek dalių pasiūlymas teikiamas. Pateikiama Tiekėjo paskutinių 3 finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitų bei paskutinių finansinių metų balanso ar jo išrašo patvirtintos kopijos (jei įmonė veikia trumpiau nei 3 finansinius metus, ji pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos). 8. Tiekėjas turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų šviečiamųjų radijo laidų rengimo patirtį. Pateikiama Tiekėjo rengtų šviečiamųjų radijo laidų sąrašas, kuriame nurodyta projekto / sutarties pradžios ir pabaigos data (dienos tikslumu), projekto / sutarties veikla ir pavadinimas, paslaugų gavėjas. 9. Per pastaruosius 3 kalendorinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 kalendorinius metus) Tiekėjas yra įvykdęs radijo laidų transliavimo projektų arba sutarčių, kurių bendras biudžetas ne mažesnis nei 88000 litų be PVM (kiekvienai daliai atskira sutartis/projektas, arba sutarties vertė didinama tiek kartų, kiek dalių teikiamas pasiūlymas). Pateikiama Tiekėjo vykdytų radijo laidų transliavimo projektų arba sutarčių srityje, kuriame nurodyta projekto / sutarties pradžios ir pabaigos data (dienos tikslumu), projekto / sutarties veikla ir pavadinimas, paslaugų gavėjas, projektų / sutarčių vertė ir Tiekėjo atliktos dalies dydis vykdytame projekte procentine išraiška. 10. Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) Tiekėjas turi būti įvykdęs bent vieną socialinės reklamos projektą / sutartį suaugusiųjų švietimo srityje (kiekvienai daliai atskira sutartis/projektas). Pateikiama Tiekėjo vykdytų projektų / sutarčių sąrašas, kuriame nurodyta projekto / sutarties pradžios ir pabaigos data (dienos tikslumu), projekto / sutarties veikla ir pavadinimas, paslaugų gavėjas. 11. Radijo stoties, per kurią bus transliuojamos laidos, auditorijos dalis pagal klausytą laiką (angl. „share“ rodiklis) – ne mažiau kaip 4 procentai (2010 m. metinis vidurkis). Pateikiama autoritetingos institucijos (pvz. Tyrimų bendrovės) pažyma (tinkamai patvirtinta kopija) arba laisvos formos tiekėjo deklaracija, kurioje nurodoma radijo stoties auditorijos dalis pagal klausytą laiką. 12. Tiekėjas turi turėti kvalifikuotą personalą (radijo laidų režisierių, ekspertus-andragogus ir radijo laidų vedėją-pranešėją), turintį būtinas žinias ir patirtį, reikalingą sutarčiai įvykdyti ir galinčius suteikti perkamas paslaugas. Pateikiama Tiekėjo pasirašytas bendras visų siūlomų specialistų, atitinkančių žemiau nurodytą kvalifikaciją, sąrašas-pažyma (konkrečiai nurodant vardą, pavardę ir kurį nustatytą kvalifikacinio reikalavimo punktą specialistas atitinka). 13. Tiekėjas turi pasiūlyti radijo laidų režisierių (jei tiekėjas teikia pasiūlymą kelioms pirkimo dalims, kiekvienai pirkimo daliai jis turi pasiūlyti atskirą radijo laidų režisierių), kuris turi turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir trejų metų darbo patirties rengiant radijo laidas. Pateikiamas radijo laidų režisieriaus pasirašytas gyvenimo aprašymas (CV), diplomų kopijos, darbo patirtį įrodantys dokumentai, parengtų radijo laidų sąrašas, nurodant rengimo datą. 14. Tiekėjas turi pasiūlyti pirmai ir antrai pirkimo dalims tris ekspertus –andragogus, o trečiai pirkimo daliai keturis ekspertus – andragogus (jei tiekėjas teikia pasiūlymą kelioms pirkimo dalims, kiekvienai pirkimo daliai jis turi pasiūlyti atskirą pagrindinį ekspertą–andragogą ir atskirus ekspertus–andragogus). Pagrindinis ekspertas - andragogas: turi turėti ne žemesnį kaip daktaro arba jam prilygintą laipsnį; per pastaruosius 3 metus turi būti ekspertavęs ne mažiau kaip vieną vadovėlį / metodinę medžiagą andragogine tematika. Ekspertai-andragogai: turi turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; per pastaruosius 3 metus turi būti parengęs bent vieną vadovėlį / metodinę medžiagą andragogikos tematika. Pateikiama pasirašyti ekspertų gyvenimo aprašymai (CV), tinkamai patvirtintos diplomų kopijos, ekspertuotų / parengtų vadovėlių / metodinės medžiagos sąrašas, nurodant, rengimo datą. 15. Radijo laidų vedėjas-pranešėjas (jei tiekėjas teikia pasiūlymą kelioms pirkimo dalims, kiekvienai pirkimo daliai jis turi pasiūlyti atskirą radijo laidų vedėją- pranešėją): turi turėti ne žemesnį nei aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; turi turėti ne mažesnę kaip trejų metų radijo vedimo patirtį. Pateikiama radijo laidų vedėjo-pranešėjo pasirašytas gyvenimo aprašymas (CV), tinkamai patvirtinta diplomo kopija, darbo patirtį įrodantys dokumentai, vestų radijo laidų sąrašas, nurodant vedimo datą.
III.3. REZERVUOTA TEISĖ DALYVAUTI PIRKIME
III.3.1. Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms bei įmonėms ir organizacijoms, kuriose ne mažiau kaip pusė visų darbuotojų yra asmenys su negalia
   Taip        Ne   
III.3.2. Pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas
   Taip        Ne   
III.3.3. Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus
   Taip        Ne   
IV DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
IV.1. PIRKIMO BŪDAS
   Derybų
IV.1.1. Ar pirkimas atliekamas taikant dinaminę pirkimų sistemą?
   Taip        Ne   
IV.1.2. Kiek tiekėjų numatoma pakviesti dalyvauti supaprastintam ribotam konkurse, supaprastintose skelbiamose derybose ar konkurenciniame dialoge
Skaičius   arba:  mažiausias skaičius  1   didžiausis skaičius (jei taikoma)  
Kriterijai, pagal kuriuos bus vykdoma kvalifikacinė atranka
      1. Kaina
      2. Kokybės parametrai
 
IV.1.3. Dalyvių skaičiaus mažinimas konkurencinio dialogo metu
Pirkimas bus vykdomas etapais laipsniškai mažinant sprendinių skaičių Taip      Ne     
IV.2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
IV.2.1. Pasiūlymu vertinimo kriterijai
mažiausios kainos    
arba
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo,    
vertinant pagal šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai,
kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)

    1. Kaina  40 
    2. Kokybės parametrai  60 
IV.2.2. Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas
   Taip        Ne   
Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną
  
IV.3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo sąlygos
Galima gauti iki  2011-09-28
Mokestis (jei nustatyta)    Valiuta 
Mokestis sumokamas perkančios organizacijos kasoje    
Mokestis sumokamas banke
Eil. Nr. Sąskaitos Nr. Banko pav. Banko skyrius Banko kodas Pastabos
           
IV.3.2. Paraiškų pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo procedūras, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
   Laikas (valanda ir minutės)  
IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas
2011-09-28   Laikas (valanda ir minutės)   10:00
IV.3.4. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška
   Lietuvių
  Kitos kalbos  
IV.3.5. Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data, laikas ir vieta
  Data   2011-09-28   Laikas (valanda ir minutės):   10:00
  Vieta    Ugdymo plėtotės centras, Geležinio Vilko g. 12-410, Vilnius
V DALIS: KITA INFORMACIJA
V.1. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
  Taip        Ne  
Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
    Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“
V.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
    Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.  _____Projekto veiklų vadovė_____   __________   _____Ilona   Tarasevič_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (parašas)   (vardas pavardė)

ID:2002608320 D/L: 2011.09.16 00:30:09

A PRIEDAS
PAPILDOMI ADRESAI IR KONTAKTINIAI DUOMENYS
 
I.2. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS
Oficialus pavadinimas:
  Ugdymo plėtotės centras (302430498)
Adresas:
  Geležinio Vilko g. 12-410, Vil, Vilnius
Pašto indeksas:
  LT- 01112
Šalis:
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys: 
Kam: Ilonai Tarasevič
Telefonas:
  8 5 277 1550
El. paštas:
  Ilona.Tarasevic@upc.smm.lt
Faksas:
 
Interneto adresas(URL):
  www.suaugusiujusvietimas.lt
 
I.3. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PIRKIMO DOKUMENTUS
Oficialus pavadinimas:
  Ugdymo plėtotės centras (302430498)
Adresas:
  Geležinio Vilko g. 12-410, Vil, Vilnius
Pašto indeksas:
  LT- 01112
Šalis:
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys: 
Kam: Ilonai Tarasevič
Telefonas:
  8 5 277 1550
El. paštas:
  Ilona.Tarasevic@upc.smm.lt
Faksas:
 
Interneto adresas(URL):
  www.suaugusiujusvietimas.lt
 
ID:2002608320 D/L: 2011.09.16 00:30:09
I.4. ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI PATEIKIAMI PASIŪLYMAI ARBA PARAIŠKOS
Oficialus pavadinimas:
  Ugdymo plėtotės centras (302430498)
Adresas:
  Geležinio Vilko g. 12-410, Vil, Vilnius
Pašto indeksas:
  LT- 01112
Šalis:
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys: 
Kam: Ilonai Tarasevič
Telefonas:
  8 5 277 1550
El. paštas:
  Ilona.Tarasevic@upc.smm.lt
Faksas:
 
Interneto adresas(URL):
  www.suaugusiujusvietimas.lt
 


  _____Projekto veiklų vadovė_____   __________   _____Ilona   Tarasevič_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)
  (parašas)   (vardas pavardė)

Autorinės teisės    Kontaktai    Įmonės       Įdėti į mėgiamus

2004-2015 © UAB "Rinkodaros ekspertai"
468x60
240x60biuropasaulis.lt
eBaldai.lt