Lietuviškai    English   
Valstybe.com
Prezidento kanceliarija
Seimas
Įstaigos atskaitingos Seimui
Vyriausybė
Institucijos prie Vyriausybės
Europos Parlamento nariai
Ministerijos ir departamentai
Teismai
Prokuratūros
Advokatai
Notarai
Antstoliai
Savivaldybės
Lietuvos ambasados užsienyje
Lietuvos konsulatai užsienyje
Lietuvos garbės konsulai užsienyje
Lietuvos atstovybės tarptautinėse organizacijose
Užsienio šalių ambasados Lietuvoje
Užsienio šalių konsulinės įstaigos Lietuvoje
Tarptautinių organizacijų atstovybės Lietuvai
Ambasados kitose šalyse
Parlamentinės partijos
Asociacijos ir sąjungos
Pasaulio Lietuvių bendruomenės
Elektroninės valdžios paslaugos
Komercinės įmonės, įstaigos, organizacijos
Europos Sąjungos Šalys narės

Slėpti sąrašą
Seimas      Vyriausybė      Ministerijos ir departamentai      Teismai      Savivaldybės      Užsienio šalių ambasados Lietuvoje      
Visas sąrašas
  Valstybės institucijų paieška
Valstybės tarnautojų paieška  
Populiariausios paieškos

Viešųjų pirkimų konkursai

Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimo (pastato A. Kojelavičiaus g. 172/1, Vilniuje, rekonstrukcijos) darbai


2011-08-03

Numeris: 109196
Vokų atplėšimo data: 2011-08-16

Sk-1 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-5
(Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 6 d.
įsakymo Nr. 1S-73 redakcija)
S
p
a
u
d
a
s
Pildo VPT darbuotojas


Vilniaus miesto savivaldybės administracija
 
Juridinių asmenų registras, 188710061, Konstitucijos pr.3, Vilnius, Tel.: (8 5) 261 3083, Faks.: (8 5) 249 7844, darius.laiconas@vilniausvystymas.lt, www.vilnius.lt
 
Viešųjų pirkimų tarnybai
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 
 
 
SKELBIMAS APIE SUPAPRASTINTĄ PIRKIMĄ

200  m.                        d. Nr.      

Darbai     
Paslaugos     
Prekės     
I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA
I.1. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Organizacijos pavadinimas ir kodas
  Vilniaus miesto savivaldybės administracija (188710061)
Perkančiosios organizacijos duomenų - pavadinimo ir kodo, patikslinimas (jei reikia)
 
Perkančiosios organizacijos padalinys - skyrius, departamentas ar kt. (jei reikia)
 
Adresas
  Konstitucijos pr.3, Vilnius
Pašto indeksas
  LT- 09601
Šalis
  Lietuva
Kontaktiniai duomenys:
Kam: Dariui Laiconui
Telefonas:
  (8 5) 261 3083
El. paštas
  darius.laiconas@vilniausvystymas.lt
Faksas
  (8 5) 249 7844
Interneto adresas
  www.vilnius.lt

I.2. ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI PAPILDOMOS INFORMACIJOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.2 punktą        
 
I.3 ADRESAS, KURIUO GALIMA GAUTI DOKUMENTUS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.3 punktą         
 
I.4. ADRESAS, KURIUO TURI BŪTI SIUNČIAMI PASIŪLYMAI ARBA PARAIŠKOS:
    Žr. I.1 punkte nurodytus kontaktinius duomenis   
  Kitur: prašome užpildyti A priedo I.4 punktą         
 

I.5. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
  I.5.1 VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 4STR. 1D. 1, 2 AR 3 PUNKTUOSE NURODYTOS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
10  Regiono ar vietos valdžios institucija
 
Bendros viešosios paslaugos
 
  I.5.2. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS, VEIKIANČIOS VANDENTVARKOS, ENERGETIKOS, TRANSPORTO AR PAŠTO PASLAUGŲ SRITYJE TIPAS IR PAGRINDINĖ VEIKLOS SRITIS AR SRITYS
Perkančioji organizacija, veikianti vandentvarkos,
energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje    
 I.5.3. Ar perkančioji organizacija yra įgaliota atlikti pirkimą
  Taip          Ne     
II DALIS: PIRKIMO OBJEKTAS
II.1. PIRKIMO OBJEKTO APIBŪDINIMAS
 II.1.1 Darbų tipas (pildyti, jei perkami darbai)
   Atlikimas 
II.1.2. Prekių pirkimo tipas(pildyti, jei perkamos prekės)
   
II.1.3. Paslaugų kategorija(pildyti, jei perkamos paslaugos)
   
II.1.4. Informacija apie preliminariąją sutartį:
(pildyti, jei bus sudaroma preliminarioji sutartis)
II.1.4.1. Preliminarioji sutartis sudaroma su vieninteliu tiekėju
   Taip         Ne     
II.1.4.2. Preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, jų skaičius
     
II.1.4.3. Numatoma bendra pirkimo vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę
    
II.1.5. Pirkimo pavadinimas
    Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimo (pastato A. Kojelavičiaus g. 172/1, Vilniuje, rekonstrukcijos) darbai
II.1.6. Darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
    A. Kojelavičiaus g. 172/1, Vilnius
II.1.7. Pirkimo objekto kodai pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną (angl.:CPV)
  Pagrindinis žodynas  Papildomas žodynas
(jei taikoma) 
Pagrindinis objektas  45000000-7  (Statybos darbai.)   
II.1.8. Pirkimo objekto suskirstymas į dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis
   Taip        Ne   
Jei taip, pasiūlimai turi būti teikiami: (pažymėkite tik vieną langelį):
  Vienai daliai Vienai, kelioms ar visoms dalims Visoms dalims
II.1.9. Ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus
   Taip        Ne   
II.2. APIMTYS
II.2.1. Atsižvelgiant į visas pirkimo objekto dalis ir pirkimo sutarčių pratęsimo galimybes, perkamų prekių kiekiai, paslaugų ar darbų apimtys. Privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus
  3 aukštų pastatas. Pastato bendrasis plotas 1034.38 m2; Fasadai ~970 m2; langai ~106 m2
II.2.2. Sutarčių pratęsimo galimybės. Galimų pratęsimų skaičius ir laikas, kuriam sutartys gali būti pratęstos
  Sutarties pratęsimas nenumatytas
II.3. SUTARTIES TRUKMĖ
  Arba: Laikotarpis mėnesiais 17 ir/arba dienomis  po sutarties sudarymo
  Arba: pradžia   ir/arba pabaiga   
III DALIS: TEISINĖ, EKONOMINĖ, FINANSINĖ IR TECHNINĖ INFORMACIJA
III.1. SU SUTARTIMI SUSIJUSIOS SĄLYGOS
III.1.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
(jei taikomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, nurodyti prievolių įvykdymo užtikrinimo būdą (būdus))
  Perkančioji organizacija reikalauja, kad sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas užstatu 220000 Lt sumai nuo sutarties kainos, įskaitant dalyvio sumokėtą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą – užstatą ir papildomai pervedant trūkstamą sumą per 3 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą su juo sudaryti sutartį gavimo dienos į projekto valdytojo UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ (įm. kodas 120750163) sąskaitą LT57 7400 0333 9782 3810 Danske Bank A/S Lietuvos filialas arba pateikti banko besąlygišką ir neatšaukiamą sutarties sąlygų įvykdymo garantiją perkančiajai organizacijai priimtina forma.
III.1.2. Atsiskaitymo su tiekėju tvarka ir, jei reikia, nuoroda į atitinkamas ją reglamentuojančias pirkimo dokumentų nuostatas
  Užsakovas už atliktus darbus ES struktūrinių fondų ir Vilniaus miesto savivaldybės gautomis lėšomis atsiskaito su Rangovu kartą per mėnesį pagal įvykdytų (arba atliktų) darbų aktus per 90 dienų.
III.2. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA
III.2.1. Informacija ir dokumentai, patvirtinantys ir apibūdinantys reikalaujamą tiekėjų kvalifikaciją: teisę verstis atitinkama veikla, ekonominę ir finansinę būklę, techninį ir profesinį pajėgumą. Privaloma pateikti reikalaujamą informaciją be nuorodos į pirkimo dokumentus
  1. Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. Išrašai iš teismų sprendimų, jei tokie yra, ar Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduota pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar jiems tolygus šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotas dokumentas, liudijantis, kad nėra nurodytų pažeidimų. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2. Tiekėjas nebankrutuojantis (nebankrutavęs), nelikviduojamas, nerestruktūrizuojamas, su kreditoriais nesudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimas tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar atsisakyti), nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. 2. 1. Valstybės įmonės Registrų centro išduotas išrašas ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotas išrašas iš teismo sprendimo, jei toks yra, arba šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduota pažyma. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2. 2. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, kad tiekėjas su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nesustabdęs ar neapribojęs savo veiklos. 3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje yra įregistruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 4. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, reikalavimus. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar šalies, kurioje registruotas tiekėjas, kompetentingos valstybės institucijos išduota pažyma. Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei paraiškų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 5. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla (statyba), kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje tiekėjas registruotas, ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas pateikia: valstybės įmonės Registrų centro išduotą juridinio asmens (įmonės) registravimo pažymėjimą, asmuo, besiverčiantis veikla turint verslo liudijimą, – verslo liudijimą. 6. Tiekėjas turi turėti atestatą (-us), suteikiantį (-čius) teisę atlikti statinio statybos darbus sritims, apimančioms visą techninio darbo projekto sudėtį. Statinių kategorija: neypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos išduotas (-i) galiojantis (-ys) atestatas (-ai). 7. Tiekėjas turi turėti Statybos taisykles perkamiems darbams. Įsakymas (-ai) dėl tiekėjo Statybos taisyklių patvirtinimo. 8. Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą (-us) statinio statybos darbų vadovą (-us), kuris (-ie) būtų atestuotas (-i) visiems perkamiems darbams. Statinių kategorija: neypatingi statiniai. Statinių grupės: gyvenamieji pastatai. Statybos darbų vadovo (-ų) galiojantis (-ys) atestatas (-ai). 9. Tiekėjo vidutinė metinė svarbiausių tinkamai atliktų statybos ir montavimo darbų apimtis per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnė kaip 1200000 Lt be PVM. Per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) atliktų statybos ir montavimo darbų sąrašas kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta, be to, ar jie buvo atlikti pagal galiojančių normatyvinių dokumentų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti. 10. Turi būti teigiama grynojo pelno (nuostolių) rodiklio per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) reikšmė. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą 3 finansinių metų laikotarpį. Pastarųjų 3 finansinių metų arba laiko nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolio) ataskaitos. 11. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, - ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo. 12. Tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas per paskutinius finansinius metus turi būti ne mažesnis kaip 0,5. Kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Tiekėjo paskutinių finansinių metų balansas, patvirtintas LR atsakingos institucijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos (jei tiekėjas įregistruotas vėliau, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo dienos). 13. Tiekėjas turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti – ne mažiau kaip 800 000 Lt (ar ekvivalentinė suma kita valiuta, perskaičiavus ją litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir tos valiutos santykį). Tiekėjas turi pateikti banko pažymą (-as), išduotą (-as) ne anksčiau kaip 30 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, apie Tiekėjo turimą pinigų kiekį sąskaitoje (-ose) arba banko pažymą (-as) apie Tiekėjo turimą kredito liniją/ trumpalaikį kreditą, suteikianti galimybę nustatytą laikotarpį naudotis banko sąskaitos kredito limitu (overdraftą), nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį, arba banko pažymą, kad bankas besąlygiškai suteiks Tiekėjui atitinkamo dydžio paskolą/kreditinę liniją, šį pripažinus pirkimo laimėtoju. 14. Tiekėjas yra įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą. Aplinkos apsaugos sistemos (EMAS, ISO 14001 ar lygiavertės) sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. Įgaliotoji perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjo įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones. 15. Tiekėjas yra įdiegęs kokybės vadybos sistemą. Bet kuris kokybės vadybos LST EN ISO 9001, LST EN ISO 9002, LST EN ISO 9003 standartų (arba lygiaverčio) sertifikatas arba lygiavertis dokumentas. Įgaliotoji perkančioji organizacija taip pat priima kitus tiekėjo įrodymus apie lygiavertes kokybės vadybos priemones.
III.3. REZERVUOTA TEISĖ DALYVAUTI PIRKIME
III.3.1. Pirkime rezervuota teisė dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms bei įmonėms ir organizacijoms, kuriose ne mažiau kaip pusė visų darbuotojų yra asmenys su negalia
   Taip        Ne   
III.3.2. Pirkimas bus atliekamas pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas
   Taip        Ne   
III.3.3. Pirkimas bus atliekamas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus
   Taip        Ne   
IV DALIS: PIRKIMO PROCEDŪROS
IV.1. PIRKIMO BŪDAS
   Derybų
IV.1.1. Ar pirkimas atliekamas taikant dinaminę pirkimų sistemą?
   Taip        Ne   
IV.1.2. Kiek tiekėjų numatoma pakviesti dalyvauti supaprastintam ribotam konkurse, supaprastintose skelbiamose derybose ar konkurenciniame dialoge
Skaičius  3 arba:  mažiausias skaičius     didžiausis skaičius (jei taikoma)  
Kriterijai, pagal kuriuos bus vykdoma kvalifikacinė atranka
      1. Kvalifikacinės atrankos kriterijus – kritinio likvidumo koeficientas, kuris apskaičiuojamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais.
 
IV.1.3. Dalyvių skaičiaus mažinimas konkurencinio dialogo metu
Pirkimas bus vykdomas etapais laipsniškai mažinant sprendinių skaičių Taip      Ne     
IV.2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI
IV.2.1. Pasiūlymu vertinimo kriterijai
mažiausios kainos    
arba
ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo,    
vertinant pagal šiuos kriterijus:
(nurodyti kiekvieno kriterijaus lyginamąjį svorį, o tais atvejais, kai nenustatomi kriterijų lyginamieji svoriai,
kriterijai nurodomi mažėjančios svarbos tvarka)

IV.2.2. Ar bus rengiamas elektroninis aukcionas
   Taip        Ne   
Jei taip, papildoma informacija apie elektroninį aukcioną
  
IV.3 ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
IV.3.1. Pirkimo dokumentų ar aprašomojo dokumento (konkurencinio dialogo atveju) gavimo sąlygos
Galima gauti iki  2011-08-16
Mokestis (jei nustatyta)    Valiuta 
Mokestis sumokamas perkančios organizacijos kasoje    
Mokestis sumokamas banke
Eil. Nr. Sąskaitos Nr. Banko pav. Banko skyrius Banko kodas Pastabos
           
IV.3.2. Paraiškų pateikimo terminas, nurodomas atliekant pirkimo procedūras, jeigu numatoma atrinkti tiekėjus, kurie teiks pasiūlymus
2011-08-16   Laikas (valanda ir minutės)   09:00
IV.3.3. Pasiūlymų (pirminių pasiūlymų) pateikimo terminas
   Laikas (valanda ir minutės)  
IV.3.4. Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška
   Lietuvių
  Kitos kalbos  
IV.3.5. Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data, laikas ir vieta
  Data   2011-08-16   Laikas (valanda ir minutės):   09:00
  Vieta    Konstitucijos pr. 3, 215 kab., Vilnius
V DALIS: KITA INFORMACIJA
V.1. AR PIRKIMAS YRA SUSIJĘS SU PROJEKTU IR (ARBA) PROGRAMA, FINANSUOJAMA EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS
  Taip        Ne  
Jei taip, nurodykite tą projektą (-us) ir (arba) programą (-as)
    Projektas vykdomas pagal VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“
V.2. PAPILDOMA INFORMACIJA
    Pirkimas atliekamas elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis pasiūlymus gali teikti tiktai tiekėjai, registruoti CVPIS, pasiekiamoje adresu https:/pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/. Registracija CVPIS yra nemokama. Pasiūlymus tiekėjai turi pateikti tik su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus. Sutartį pasirašys BĮ „Vilniaus miesto socialinės paramos centras“ direktorė Solveiga Jankauskaitė  _____BĮ „Vilniaus miesto socialinės paramos centras“ direktorė _____   __________   _____Solveiga   Jankauskaitė_____
  (Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
  (parašas)   (vardas pavardė)

Autorinės teisės    Kontaktai    Įmonės       Įdėti į mėgiamus

2004-2015 © UAB "Rinkodaros ekspertai"
468x60
240x60biuropasaulis.lt
eBaldai.lt